آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی دندانپزشکی دانشگاه پردیس خودگردان علوم پزشکی بندرعباس 96 - 97


دانشگاه پردیس خودگردان ( بین الملل ) علوم پزشکی بندرعباس در کنکور 96 - 97 در نیمسال اول تحصیلی ، 15 دانشجوی خانم و آقا می پذیرد . آخرین رتبه قبولی رشته دندانپزشکی دانشگاه پردیس خودگردان ( بین الملل ) علوم پزشکی بندرعباس در کنکور 96 در منطقه 1 حدود 1889 ، منطقه 2 حدود 2875 و در منطقه 3 حدود 1614 بوده است . اطلاعات این مقاله می تواند بعد از اعلام نتایج اولیه کنکور سراسری 97 به داوطلبان در مرحله انتخاب رشته کمک کند . همچنین می توانید برای ترتیب چینش انتخاب های خود از نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری هیوا استفاده کنید . پس از انتشار دفترچه انتخاب رشته کنکور 97 بسیاری از داوطلبین قبل از نتایج کنکور 97 به محاسبه درصد دروس امتحانی خود پرداخته تا حدودی از شانس قبولی خود مطلع شوند . در این مقاله رتبه و حداقل درصد دروس رشته دندانپزشکی دانشگاه پردیس خودگردان علوم پزشکی بندرعباس در کنکور 96 - 97 را در هر سه منطقه ذکر کرده ایم تا داوطلبانی که هدف شان قبولی در رشته دندانپزشکیاین دانشگاه است بتوانند با آگاهی برنامه ریزی کنکور 97 خود را انجام دهند . داوطلبانی که قصد ثبت نام در کنکور سراسری 98 را دارند می توانند مقاله برنامه ریزی کنکور سراسری 98  را مطالعه کنند .


برچسب ها: رتبه و حداقل درصد دروس قبولی رشته دندانپزشکی دانشگاه پردیس خودگردان بین الملل علوم پزشکی بندرعباس 96 - 97 , رتبه قبولی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس 96 , حداقل درصد دروس قبولی دندانپزشکی دانشگاه پردیس خودگردان بین الملل علوم پزشکی بندرعباس 96 , کارنامه قبولی دندانپزشکی دانشگاه پردیس خودگردان بین الملل علوم پزشکی بندرعباس 96 ,

[ بازدید : 1 ]


ادامه مطلب

[ پنجشنبه 28 تير 1397 ] 11:11 ] [ Heyvagroup ]

[ ]

آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی پزشکی دانشگاه پردیس خودگردان علوم پزشکی بندرعباس 96 - 97


دانشگاه پردیس خودگردان ( بین الملل ) علوم پزشکی بندرعباس در کنکور 96 - 97 در نیمسال دوم تحصیلی ، 40 دانشجوی خانم و آقا می پذیرد . آخرین رتبه قبولی رشته پزشکی دانشگاه پردیس خودگردان ( بین الملل ) علوم پزشکی بندرعباس در کنکور 96 در منطقه 1 حدود 2354 ، منطقه 2 حدود 3570 و در منطقه 3 حدود 2155 بوده است . اطلاعات این مقاله می تواند بعد از اعلام نتایج اولیه کنکور سراسری 97 به داوطلبان در مرحله انتخاب رشته کمک کند . همچنین می توانید برای ترتیب چینش انتخاب های خود از نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری هیوا استفاده کنید . پس از انتشار دفترچه انتخاب رشته کنکور 97 بسیاری از داوطلبین قبل از نتایج کنکور 97 به محاسبه درصد دروس امتحانی خود پرداخته تا حدودی از شانس قبولی خود مطلع شوند . در این مقاله رتبه و حداقل درصد دروس رشته پزشکی دانشگاه پردیس خودگردان علوم پزشکی بندرعباس در کنکور 96 - 97 را در هر سه منطقه ذکر کرده ایم تا داوطلبانی که هدف شان قبولی در رشته پزشکی این دانشگاه است بتوانند با آگاهی برنامه ریزی کنکور 97 خود را انجام دهند . داوطلبانی که قصد ثبت نام در کنکور سراسری 98 را دارند می توانند مقاله برنامه ریزی کنکور سراسری 98  را مطالعه کنند .


برچسب ها: رتبه و حداقل درصد دروس قبولی رشته پزشکی دانشگاه پردیس خودگردان بین الملل علوم پزشکی بندرعباس 96 - 97 , رتبه قبولی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس 96 , حداقل درصد دروس قبولی پزشکی دانشگاه پردیس خودگردان بین الملل علوم پزشکی بندرعباس 96 , کارنامه قبولی پزشکی دانشگاه پردیس خودگردان بین الملل علوم پزشکی بندرعباس 96 ,

[ بازدید : 1 ]


ادامه مطلب

[ پنجشنبه 28 تير 1397 ] 10:56 ] [ Heyvagroup ]

[ ]

اعلام نتایج کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه نیشابور 97

دانشگاه نیشابور ، نتایج اولیه کارشناسی ارشد بدون کنکور این دانشگاه را برای سال تحصیلی 97 - 98 منتشر کرد .

برچسب ها: نتایج کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه نیشابور 97 , نتایج کارشناسی ارشد بدون آزمون دانشگاه نیشابور 97 ,

[ بازدید : 1 ]


ادامه مطلب

[ پنجشنبه 28 تير 1397 ] 10:50 ] [ Heyvagroup ]

[ ]

آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی هوشبری دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی بندرعباس 96 - 97


دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس در کنکور 96 - 97 در نیمسال اول تحصیلی ، 20 دانشجوی خانم و آقا می پذیرد . آخرین رتبه قبولی رشته هوشبری دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی بندرعباس در کنکور 96 در منطقه 1 حدود 8184 ، منطقه 2 حدود 15916 و در منطقه 3 حدود 10879 بوده است . اطلاعات این مقاله می تواند بعد از اعلام نتایج اولیه کنکور سراسری 97 به داوطلبان در مرحله انتخاب رشته کمک کند . همچنین می توانید برای ترتیب چینش انتخاب های خود از نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری هیوا استفاده کنید . پس از انتشار دفترچه انتخاب رشته کنکور 97 بسیاری از داوطلبین قبل از نتایج کنکور 97 به محاسبه درصد دروس امتحانی خود پرداخته تا حدودی از شانس قبولی خود مطلع شوند . در این مقاله رتبه و حداقل درصد دروس رشته هوشبری دانشگاه دولتی علوم پزشکی بندرعباس در کنکور 96 - 97 را در هر سه منطقه ذکر کرده ایم تا داوطلبانی که هدف شان قبولی در رشته هوشبری این دانشگاه است بتوانند با آگاهی برنامه ریزی کنکور 97 خود را انجام دهند . داوطلبانی که قصد ثبت نام در کنکور سراسری 98 را دارند می توانند مقاله برنامه ریزی کنکور سراسری 98  را مطالعه کنند .


برچسب ها: رتبه و حداقل درصد دروس قبولی رشته هوشبری دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی بندرعباس 96 - 97 , رتبه قبولی هوشبری دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس 96 , حداقل درصد دروس قبولی هوشبری دانشگاه روزانه علوم پزشکی بندرعباس 96 , کارنامه قبولی هوشبری دانشگاه روزانه علوم پزشکی بندرعباس 96 ,

[ بازدید : 1 ]


ادامه مطلب

[ پنجشنبه 28 تير 1397 ] 10:47 ] [ Heyvagroup ]

[ ]

آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی علوم آزمایشگاهی دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی بندرعباس 96 - 97


دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس در کنکور 96 - 97 در نیمسال اول تحصیلی ، 25 دانشجوی خانم و آقا می پذیرد . آخرین رتبه قبولی رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی بندرعباس در کنکور 96 در منطقه 1 حدود 6882 ، منطقه 2 حدود 10130 و در منطقه 3 حدود 7639 بوده است . اطلاعات این مقاله می تواند بعد از اعلام نتایج اولیه کنکور سراسری 97 به داوطلبان در مرحله انتخاب رشته کمک کند . همچنین می توانید برای ترتیب چینش انتخاب های خود از نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری هیوا استفاده کنید . پس از انتشار دفترچه انتخاب رشته کنکور 97 بسیاری از داوطلبین قبل از نتایج کنکور 97 به محاسبه درصد دروس امتحانی خود پرداخته تا حدودی از شانس قبولی خود مطلع شوند . در این مقاله رتبه و حداقل درصد دروس رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه دولتی علوم پزشکی بندرعباس در کنکور 96 - 97 را در هر سه منطقه ذکر کرده ایم تا داوطلبانی که هدف شان قبولی در رشته علوم آزمایشگاهی این دانشگاه است بتوانند با آگاهی برنامه ریزی کنکور 97 خود را انجام دهند . داوطلبانی که قصد ثبت نام در کنکور سراسری 98 را دارند می توانند مقاله برنامه ریزی کنکور سراسری 98  را مطالعه کنند .


برچسب ها: رتبه و حداقل درصد دروس قبولی رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی بندرعباس 96 - 97 , رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس 96 , حداقل درصد دروس قبولی علوم آزمایشگاهی دانشگاه روزانه علوم پزشکی بندرعباس 96 , کارنامه قبولی علوم آزمایشگاهی دانشگاه روزانه علوم پزشکی بندرعباس 96 ,

[ بازدید : 1 ]


ادامه مطلب

[ پنجشنبه 28 تير 1397 ] 10:18 ] [ Heyvagroup ]

[ ]

راهکارهایی برای هدفمند شدن آموزش در مقطع دکتری

هدفمند شدن دوره ها باعث کاهش ظرفیت پذیرش دانشجوی دکتری به طور طبیعی خواهد شد .

برچسب ها: کاهش ظرفیت دکتری , هدفمند شدن دوره دکتری ,

[ بازدید : 1 ]


ادامه مطلب

[ پنجشنبه 28 تير 1397 ] 10:08 ] [ Heyvagroup ]

[ ]

آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی مامایی دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی بندرعباس 96 - 97


دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس در کنکور 96 - 97 در نیمسال اول تحصیلی ، 20 دانشجوی خانم می پذیرد . آخرین رتبه قبولی رشته ماماییدانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی بندرعباس در کنکور 96 در منطقه 2 حدود 14499 و در منطقه 3 حدود 12546 بوده است . اطلاعات این مقاله می تواند بعد از اعلام نتایج اولیه کنکور سراسری 97 به داوطلبان در مرحله انتخاب رشته کمک کند . همچنین می توانید برای ترتیب چینش انتخاب های خود از نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری هیوا استفاده کنید . پس از انتشار دفترچه انتخاب رشته کنکور 97 بسیاری از داوطلبین قبل از نتایج کنکور 97 به محاسبه درصد دروس امتحانی خود پرداخته تا حدودی از شانس قبولی خود مطلع شوند . در این مقاله رتبه و حداقل درصد دروس رشته مامایی دانشگاه دولتی علوم پزشکی بندرعباس در کنکور 96 - 97 را در هر سه منطقه ذکر کرده ایم تا داوطلبانی که هدف شان قبولی در رشته مامایی این دانشگاه است بتوانند با آگاهی برنامه ریزی کنکور 97 خود را انجام دهند . داوطلبانی که قصد ثبت نام در کنکور سراسری 98 را دارند می توانند مقاله برنامه ریزی کنکور سراسری 98  را مطالعه کنند .


برچسب ها: رتبه و حداقل درصد دروس قبولی رشته مامایی دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی بندرعباس 96 - 97 , رتبه قبولی مامایی دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس 96 , حداقل درصد دروس قبولی مامایی دانشگاه روزانه علوم پزشکی بندرعباس 96 , کارنامه قبولی مامایی دانشگاه روزانه علوم پزشکی بندرعباس 96 ,

[ بازدید : 0 ]


ادامه مطلب

[ پنجشنبه 28 تير 1397 ] 10:08 ] [ Heyvagroup ]

[ ]

آمار داوطلبان مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد 97

رئیس مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی از انجام مصاحبه های 75 درصد از داوطلبان مقطع دکتری پیش از برگزاری مصاحبه های متأخرین خبر داد .

برچسب ها: آمار داوطلبان مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد 97 , آمار شرکت کنندگان مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد 97 ,

[ بازدید : 1 ]


ادامه مطلب

[ پنجشنبه 28 تير 1397 ] 9:52 ] [ Heyvagroup ]

[ ]

آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی پرستاری دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی بندرعباس 96 - 97


دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس در کنکور 96 - 97 در نیمسال اول تحصیلی ، 36 دانشجو و در نیمسال دوم تحصیلی 34 دانشجو می پذیرد که نیمی از آنها خانم و نیم دیگر آقا هستند . آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی بندرعباس در کنکور 96 در منطقه 1 حدود 7676 ، منطقه 2 حدود 21361 و در منطقه 3 حدود 12917 بوده است . اطلاعات این مقاله می تواند بعد از اعلام نتایج اولیه کنکور سراسری 97 به داوطلبان در مرحله انتخاب رشته کمک کند . همچنین می توانید برای ترتیب چینش انتخاب های خود از نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری هیوا استفاده کنید . پس از انتشار دفترچه انتخاب رشته کنکور 97 بسیاری از داوطلبین قبل از نتایج کنکور 97 به محاسبه درصد دروس امتحانی خود پرداخته تا حدودی از شانس قبولی خود مطلع شوند . در این مقاله رتبه و حداقل درصد دروس رشته پرستاری دانشگاه دولتی علوم پزشکی بندرعباس در کنکور 96 - 97 را در هر سه منطقه ذکر کرده ایم تا داوطلبانی که هدف شان قبولی در رشته پرستاری این دانشگاه است بتوانند با آگاهی برنامه ریزی کنکور 97 خود را انجام دهند . داوطلبانی که قصد ثبت نام در کنکور سراسری 98 را دارند می توانند مقاله برنامه ریزی کنکور سراسری 98  را مطالعه کنند .


برچسب ها: رتبه و حداقل درصد دروس قبولی رشته پرستاری دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی بندرعباس 96 - 97 , رتبه قبولی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس 96 , حداقل درصد دروس قبولی پرستاری دانشگاه روزانه علوم پزشکی بندرعباس 96 , کارنامه قبولی پرستاری دانشگاه روزانه علوم پزشکی بندرعباس 96 ,

[ بازدید : 1 ]


ادامه مطلب

[ پنجشنبه 28 تير 1397 ] 9:49 ] [ Heyvagroup ]

[ ]

آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی دندانپزشکی دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی بندرعباس 96 - 97


دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس در کنکور 96 - 97 در نیمسال اول تحصیلی ، 18 دانشجو می پذیرد که نیمی از آنها خانم و نیم دیگر آقا هستند . آخرین رتبه قبولی رشته دندانپزشکی دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی بندرعباس در کنکور 96 در منطقه 1 حدود 1590 و در منطقه 2 حدود 1681 بوده است . اطلاعات این مقاله می تواند بعد از اعلام نتایج اولیه کنکور سراسری 97 به داوطلبان در مرحله انتخاب رشته کمک کند . همچنین می توانید برای ترتیب چینش انتخاب های خود از نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری هیوا استفاده کنید . پس از انتشار دفترچه انتخاب رشته کنکور 97 بسیاری از داوطلبین قبل از نتایج کنکور 97 به محاسبه درصد دروس امتحانی خود پرداخته تا حدودی از شانس قبولی خود مطلع شوند . در این مقاله رتبه و حداقل درصد دروس رشته دندانپزشکی دانشگاه دولتی علوم پزشکی بندرعباس در کنکور 96 - 97 را در هر سه منطقه ذکر کرده ایم تا داوطلبانی که هدف شان قبولی در رشته دندانپزشکی این دانشگاه است بتوانند با آگاهی برنامه ریزی کنکور 97 خود را انجام دهند . داوطلبانی که قصد ثبت نام در کنکور سراسری 98 را دارند می توانند مقاله برنامه ریزی کنکور سراسری 98  را مطالعه کنند .


برچسب ها: رتبه و حداقل درصد دروس قبولی رشته دندانپزشکی دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی بندرعباس 96 - 97 , رتبه قبولی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس 96 , حداقل درصد دروس قبولی دندانپزشکی دانشگاه روزانه علوم پزشکی بندرعباس 96 , کارنامه قبولی دندانپزشکی دانشگاه روزانه علوم پزشکی بندرعباس 96 ,

[ بازدید : 1 ]


ادامه مطلب

[ پنجشنبه 28 تير 1397 ] 9:41 ] [ Heyvagroup ]

[ ]

ساخت وبلاگ قیمت گوشت برزیلی سایت تفریحی خبری دستگاه کپی
خشکشویی آنلاین بستن تبلیغات [x]