آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی شیراز 96 - 97


دانشگاه علوم پزشکی شیراز در کنکور 96 - 97 در نیمسال اول تحصیلی ، 20 دانشجو می پذیرد. آخرین رتبه قبولی رشته  فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی شیراز در کنکور 96 در منطقه 1 حدود 11036 ، منطقه 2 حدود 6086 و در منطقه 3 حدود 10385 بوده است . اطلاعات این مقاله می تواند بعد از اعلام نتایج اولیه کنکور سراسری 97 به داوطلبان در مرحله انتخاب رشته کمک کند . همچنین می توانید برای ترتیب چینش انتخاب های خود از نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری هیوا استفاده کنید . در این مقاله رتبه و حداقل درصد دروس رشته فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی شیراز در کنکور 96 - 97 را در هر سه منطقه ذکر کرده ایم تا داوطلبانی که هدف شان قبولی در رشته فناوری اطلاعات سلامت این دانشگاه است بتوانند با آگاهی برنامه ریزی کنکور 97 خود را انجام دهند . داوطلبانی که قصد ثبت نام در کنکور سراسری 98 را دارند می توانند مقاله برنامه ریزی کنکور سراسری 98  را مطالعه کنند .


برچسب ها: رتبه و حداقل درصد دروس قبولی رشته فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی شیراز 96 - 97 , رتبه قبولی فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی شیراز 96 , حداقل درصد دروس قبولی فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه روزانه علوم پزشکی تهران 96 , کارنامه قبولی فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه روزانه علوم پزشکی تهران 96 ,

[ بازدید : 1 ]


ادامه مطلب

[ سه شنبه 26 تير 1397 ] 12:44 ] [ Heyvagroup ]

[ ]

آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی بهداشت عمومی دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی شیراز 96 - 97


دانشگاه علوم پزشکی شیراز در کنکور 96 - 97 در نیمسال اول تحصیلی 20 دانشجو خانم و آقا می پذیرد . آخرین رتبه قبولی رشته بهداشت عمومی دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی شیراز در کنکور 96 در منطقه 1 حدود 10604 ، منطقه 2 حدود 18015 و در منطقه 3 حدود 12020 بوده است . اطلاعات این مقاله می تواند بعد از اعلام نتایج اولیه کنکور سراسری 97 به داوطلبان در مرحله انتخاب رشته کمک کند . همچنین می توانید برای ترتیب چینش انتخاب های خود از نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری هیوا استفاده کنید . در این مقاله رتبه و حداقل درصد دروس رشته بهداشت عمومی دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی شیراز در کنکور 96 - 97 را در هر سه منطقه ذکر کرده ایم تا داوطلبانی که هدف شان قبولی در رشته بهداشت عمومی این دانشگاه است بتوانند با آگاهی برنامه ریزی کنکور 97 خود را انجام دهند . داوطلبانی که قصد ثبت نام در کنکور سراسری 98 را دارند می توانند مقاله برنامه ریزی کنکور سراسری 98  را مطالعه کنند .


برچسب ها: رتبه و حداقل درصد دروس قبولی رشته بهداشت عمومی دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی شیراز 96 - 97 , رتبه قبولی بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی شیراز 96 , حداقل درصد دروس قبولی بهداشت عمومی دانشگاه روزانه علوم پزشکی تهران 96 , کارنامه قبولی بهداشت عمومی دانشگاه روزانه علوم پزشکی تهران 96 ,

[ بازدید : 2 ]


ادامه مطلب

[ سه شنبه 26 تير 1397 ] 12:38 ] [ Heyvagroup ]

[ ]

آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی اتاق عمل دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی همدان 96 - 97


دانشگاه علوم پزشکی همدان در کنکور 96 - 97 در نیمسال اول تحصیلی 45 دانشجو می پذیرد که نیمی از آنها خانم و نیم دیگر آقا هستند . آخرین رتبه قبولی رشته اتاق عمل دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی همدان در کنکور 96 در منطقه 2 حدود 14632 و در منطقه 3 حدود 8131 بوده است . اطلاعات این مقاله می تواند بعد از اعلام نتایج اولیه کنکور سراسری 97 به داوطلبان در مرحله انتخاب رشته کمک کند . همچنین می توانید برای ترتیب چینش انتخاب های خود از نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری هیوا استفاده کنید . در این مقاله رتبه و حداقل درصد دروس رشته اتاق عمل دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی همدان در کنکور 96 - 97 را در هر سه منطقه ذکر کرده ایم تا داوطلبانی که هدف شان قبولی در رشته اتاق عمل این دانشگاه است بتوانند با آگاهی برنامه ریزی کنکور 97 خود را انجام دهند . داوطلبانی که قصد ثبت نام در کنکور سراسری 98 را دارند می توانند مقاله برنامه ریزی کنکور سراسری 98  را مطالعه کنند .


برچسب ها: رتبه و حداقل درصد دروس قبولی رشته اتاق عمل دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی همدان 96 - 97 , رتبه قبولی اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی همدان 96 , حداقل درصد دروس قبولی اتاق عمل دانشگاه روزانه علوم پزشکی تهران 96 , کارنامه قبولی اتاق عمل دانشگاه روزانه علوم پزشکی تهران 96 ,

[ بازدید : 1 ]


ادامه مطلب

[ سه شنبه 26 تير 1397 ] 12:23 ] [ Heyvagroup ]

[ ]

آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی هوشبری دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی همدان 96 - 97


دانشگاه علوم پزشکی همدان  در کنکور 96 - 97 در نیمسال اول تحصیلی ، 28 دانشجو می پذیرد . آخرین رتبه قبولی رشته هوشبری دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی همدان در کنکور 96 در منطقه 2 حدود 14665 و در منطقه 3 حدود 9421 بوده است . اطلاعات این مقاله می تواند بعد از اعلام نتایج اولیه کنکور سراسری 97 به داوطلبان در مرحله انتخاب رشته کمک کند . همچنین می توانید برای ترتیب چینش انتخاب های خود از نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری هیوا استفاده کنید . در این مقاله رتبه و حداقل درصد دروس رشته هوشبری دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی همدان در کنکور 96 - 97 را در هر سه منطقه ذکر کرده ایم تا داوطلبانی که هدف شان قبولی در رشته هوشبری این دانشگاه است بتوانند با آگاهی برنامه ریزی کنکور 97 خود را انجام دهند . داوطلبانی که قصد ثبت نام در کنکور سراسری 98 را دارند می توانند مقاله برنامه ریزی کنکور سراسری 98  را مطالعه کنند .


برچسب ها: رتبه و حداقل درصد دروس قبولی رشته هوشبری دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی همدان 96 - 97 , رتبه قبولی هوشبری دانشگاه علوم پزشکی همدان 96 , حداقل درصد دروس قبولی هوشبری دانشگاه روزانه علوم پزشکی تهران 96 , کارنامه قبولی هوشبری دانشگاه روزانه علوم پزشکی تهران 96 ,

[ بازدید : 0 ]


ادامه مطلب

[ سه شنبه 26 تير 1397 ] 12:14 ] [ Heyvagroup ]

[ ]

آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی مامایی دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی بم 96 - 97


دانشگاه علوم پزشکی بم در کنکور 96 - 97 در نیمسال اول و نیم سال دوم تحصیلی ، 7 دانشجو خانم می پذیرد . آخرین رتبه قبولی رشته مامایی دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی بم در کنکور 96 در منطقه 1 حدود 9186 ، منطقه 2 حدود 15919 و در منطقه 3 حدود 12454 بوده است . اطلاعات این مقاله می تواند بعد از اعلام نتایج اولیه کنکور سراسری 97 به داوطلبان در مرحله انتخاب رشته کمک کند . همچنین می توانید برای ترتیب چینش انتخاب های خود از نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری هیوا استفاده کنید . در این مقاله رتبه و حداقل درصد دروس رشته مامایی دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی بم در کنکور 96 - 97 را در هر سه منطقه ذکر کرده ایم تا داوطلبانی که هدف شان قبولی در رشته مامایی این دانشگاه است بتوانند با آگاهی برنامه ریزی کنکور 97 خود را انجام دهند . داوطلبانی که قصد ثبت نام در کنکور سراسری 98 را دارند می توانند مقاله برنامه ریزی کنکور سراسری 98  را مطالعه کنند .


برچسب ها: رتبه و حداقل درصد دروس قبولی رشته مامایی دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی بم 96 - 97 , رتبه قبولی مامایی دانشگاه علوم پزشکی بم 96 , حداقل درصد دروس قبولی مامایی دانشگاه روزانه علوم پزشکی بم 96 , کارنامه قبولی مامایی دانشگاه روزانه علوم پزشکی بم 96 ,

[ بازدید : 0 ]


ادامه مطلب

[ سه شنبه 26 تير 1397 ] 12:06 ] [ Heyvagroup ]

[ ]

آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی علوم آزمایشگاهی دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی بم 96 - 97


دانشگاه علوم پزشکی بم در کنکور 96 - 97 در نیمسال اول و نیم سال دوم تحصیلی ، 12 دانشجو می پذیرد . آخرین رتبه قبولی رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی بم در کنکور 96 در منطقه 2 حدود 17590 و در منطقه 3 حدود 10756 بوده است . اطلاعات این مقاله می تواند بعد از اعلام نتایج اولیه کنکور سراسری 97 به داوطلبان در مرحله انتخاب رشته کمک کند . همچنین می توانید برای ترتیب چینش انتخاب های خود از نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری هیوا استفاده کنید . در این مقاله رتبه و حداقل درصد دروس رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی بم در کنکور 96 - 97 را در هر سه منطقه ذکر کرده ایم تا داوطلبانی که هدف شان قبولی در رشته علوم آزمایشگاهی این دانشگاه است بتوانند با آگاهی برنامه ریزی کنکور 97 خود را انجام دهند . داوطلبانی که قصد ثبت نام در کنکور سراسری 98 را دارند می توانند مقاله برنامه ریزی کنکور سراسری 98  را مطالعه کنند .


برچسب ها: رتبه و حداقل درصد دروس قبولی رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی بم 96 - 97 , رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی بم 96 , حداقل درصد دروس قبولی علوم آزمایشگاهی دانشگاه روزانه علوم پزشکی بم 96 , کارنامه قبولی علوم آزمایشگاهی دانشگاه روزانه علوم پزشکی بم 96 ,

[ بازدید : 1 ]


ادامه مطلب

[ سه شنبه 26 تير 1397 ] 12:00 ] [ Heyvagroup ]

[ ]

آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی پرستاری دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی زابل 96 - 97


دانشگاه علوم پزشکی زابل در کنکور 96 - 97 در نیمسال اول و نیم سال دوم تحصیلی ، 50 دانشجو می پذیرد که نیمی از  آن ها خانم و نیم دیگر آقا هستند . آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی زابل در کنکور 96 در منطقه 1 حدود 14527 ، منطقه 2 حدود 15771 و در منطقه 3 حدود 21570 بوده است . اطلاعات این مقاله می تواند بعد از اعلام نتایج اولیه کنکور سراسری 97 به داوطلبان در مرحله انتخاب رشته کمک کند . همچنین می توانید برای ترتیب چینش انتخاب های خود از نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری هیوا استفاده کنید . در این مقاله رتبه و حداقل درصد دروس رشته پرستاری دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی زابل در کنکور 96 - 97 را در هر سه منطقه ذکر کرده ایم تا داوطلبانی که هدف شان قبولی در رشته پرستاری این دانشگاه است بتوانند با آگاهی برنامه ریزی کنکور 97 خود را انجام دهند . داوطلبانی که قصد ثبت نام در کنکور سراسری 98 را دارند می توانند مقاله برنامه ریزی کنکور سراسری 98  را مطالعه کنند .


برچسب ها: رتبه و حداقل درصد دروس قبولی رشته پرستاری دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی زابل 96 - 97 , رتبه قبولی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی زابل 96 , حداقل درصد دروس قبولی پرستاری دانشگاه روزانه علوم پزشکی زابل 96 , کارنامه قبولی پرستاری دانشگاه روزانه علوم پزشکی زابل 96 ,

[ بازدید : 0 ]


ادامه مطلب

[ سه شنبه 26 تير 1397 ] 11:49 ] [ Heyvagroup ]

[ ]

آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی علوم آزمایشگاهی دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی زابل 96 - 97


دانشگاه علوم پزشکی زابل در کنکور 96 - 97 در نیمسال اول ، 20 دانشجو می پذیرد . آخرین رتبه قبولی رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی زابل در کنکور 96 در منطقه 1 حدود 8673 ، منطقه 2 حدود 13868 و در منطقه 3 حدود 17632 بوده است . اطلاعات این مقاله می تواند بعد از اعلام نتایج اولیه کنکور سراسری 97 به داوطلبان در مرحله انتخاب رشته کمک کند . همچنین می توانید برای ترتیب چینش انتخاب های خود از نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری هیوا استفاده کنید . در این مقاله رتبه و حداقل درصد دروس رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی زابل در کنکور 96 - 97 را در هر سه منطقه ذکر کرده ایم تا داوطلبانی که هدف شان قبولی در رشته علوم آزمایشگاهی این دانشگاه است بتوانند با آگاهی برنامه ریزی کنکور 97 خود را انجام دهند . داوطلبانی که قصد ثبت نام در کنکور سراسری 98 را دارند می توانند مقاله برنامه ریزی کنکور سراسری 98  را مطالعه کنند .


برچسب ها: رتبه و حداقل درصد دروس قبولی رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی زابل 96 - 97 , رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی زابل 96 , حداقل درصد دروس قبولی علوم آزمایشگاهی دانشگاه روزانه علوم پزشکی زابل 96 , کارنامه قبولی علوم آزمایشگاهی دانشگاه روزانه علوم پزشکی زابل 96 ,

[ بازدید : 0 ]


ادامه مطلب

[ سه شنبه 26 تير 1397 ] 11:37 ] [ Heyvagroup ]

[ ]

آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی علوم تغذیه دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی زابل 96 - 97


دانشگاه علوم پزشکی زابل در کنکور 96 - 97 در نیمسال اول تحصیلی ، 25 دانشجو می پذیرد که نیمی از آن ها خانم و نیمی دیگر آقا هستند . آخرین رتبه قبولی رشته علوم تغذیه دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی زابل در کنکور 96 در منطقه 1 حدود 5984  بوده است . اطلاعات این مقاله می تواند بعد از اعلام نتایج اولیه کنکور سراسری 97 به داوطلبان در مرحله انتخاب رشته کمک کند . همچنین می توانید برای ترتیب چینش انتخاب های خود از نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری هیوا استفاده کنید . در این مقاله رتبه و حداقل درصد دروس رشته علوم تغذیه دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی زابل در کنکور 96 - 97 را در هر سه منطقه ذکر کرده ایم تا داوطلبانی که هدف شان قبولی در رشته علوم تغذیه این دانشگاه است بتوانند با آگاهی برنامه ریزی کنکور 97 خود را انجام دهند . داوطلبانی که قصد ثبت نام در کنکور سراسری 98 را دارند می توانند مقاله برنامه ریزی کنکور سراسری 98  را مطالعه کنند .


برچسب ها: رتبه و حداقل درصد دروس قبولی رشته علوم تغذیه دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی زابل 96 - 97 , رتبه قبولی علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی زابل 96 , حداقل درصد دروس قبولی علوم تغذیه دانشگاه روزانه علوم پزشکی زابل 96 , کارنامه قبولی علوم تغذیه دانشگاه روزانه علوم پزشکی زابل 96 ,

[ بازدید : 0 ]


ادامه مطلب

[ سه شنبه 26 تير 1397 ] 11:30 ] [ Heyvagroup ]

[ ]

آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی مامایی دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی زابل 96 - 97


دانشگاه علوم پزشکی زابل در کنکور 96 - 97 در نیم سال دوم تحصیلی ، 25 دانشجو خانم می پذیرد . آخرین رتبه قبولی رشته مامایی دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی زابل در کنکور 96 در منطقه 2 حدود 28229 و در منطقه 3 حدود 19655 بوده است . اطلاعات این مقاله می تواند بعد از اعلام نتایج اولیه کنکور سراسری 97 به داوطلبان در مرحله انتخاب رشته کمک کند . همچنین می توانید برای ترتیب چینش انتخاب های خود از نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری هیوا استفاده کنید . در این مقاله رتبه و حداقل درصد دروس رشته مامایی دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی زابل در کنکور 96 - 97 را در هر سه منطقه ذکر کرده ایم تا داوطلبانی که هدف شان قبولی در رشته مامایی این دانشگاه است بتوانند با آگاهی برنامه ریزی کنکور 97 خود را انجام دهند . داوطلبانی که قصد ثبت نام در کنکور سراسری 98 را دارند می توانند مقاله برنامه ریزی کنکور سراسری 98  را مطالعه کنند .


برچسب ها: رتبه و حداقل درصد دروس قبولی رشته مامایی دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی زابل 96 - 97 , رتبه قبولی مامایی دانشگاه علوم پزشکی زابل 96 , حداقل درصد دروس قبولی مامایی دانشگاه روزانه علوم پزشکی زابل 96 , کارنامه قبولی مامایی دانشگاه روزانه علوم پزشکی زابل 96 ,

[ بازدید : 0 ]


ادامه مطلب

[ سه شنبه 26 تير 1397 ] 11:18 ] [ Heyvagroup ]

[ ]

ساخت وبلاگ قیمت گوشت برزیلی سایت تفریحی خبری دستگاه کپی
خشکشویی آنلاین بستن تبلیغات [x]