آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی پرستاری دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی آبادان 96 - 97


دانشگاه علوم پزشکی آبادان در کنکور 96 - 97 نیم سال دوم تحصیلی ، 30 دانشجو میپذیرد که نیمی از آن ها خانم و نیم دیگر آقا هستند . آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی آبادان در کنکور 96 در منطقه 2 حدود 19902 و در منطقه 3 حدود 22727 بوده است . اطلاعات این مقاله می تواند بعد از اعلام نتایج اولیه کنکور سراسری 97 به داوطلبان در مرحله انتخاب رشته کمک کند . همچنین می توانید برای ترتیب چینش انتخاب های خود از نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری هیوا استفاده کنید . در این مقاله رتبه و حداقل درصد دروس رشته پرستاری دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی آبادان در کنکور 96 - 97 را در هر سه منطقه ذکر کرده ایم تا داوطلبانی که هدف شان قبولی در رشته پرستاری این دانشگاه است بتوانند با آگاهی برنامه ریزی کنکور 97 خود را انجام دهند . داوطلبانی که قصد ثبت نام در کنکور سراسری 98 را دارند می توانند مقاله برنامه ریزی کنکور سراسری 98  را مطالعه کنند .


برچسب ها: رتبه و حداقل درصد دروس قبولی رشته پرستاری دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی آبادان 96 - 97 , رتبه قبولی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی آبادان 96 , حداقل درصد دروس قبولی پرستاری دانشگاه روزانه علوم پزشکی آبادان 96 , کارنامه قبولی پرستاری دانشگاه روزانه علوم پزشکی آبادان 96 ,

[ بازدید : 0 ]


ادامه مطلب

[ سه شنبه 26 تير 1397 ] 11:08 ] [ Heyvagroup ]

[ ]

آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی هوشبری دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی زابل 96 - 97


دانشگاه علوم پزشکی زابل در کنکور 96 - 97 در نیمسال اول ، 20 دانشجو که نیمی از آن ها خانم و نیم دیگر آقا هستند . آخرین رتبه قبولی رشته هوشبری دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی زابل در کنکور 96 در منطقه 3 حدود 18237 بوده است . اطلاعات این مقاله می تواند بعد از اعلام نتایج اولیه کنکور سراسری 97 به داوطلبان در مرحله انتخاب رشته کمک کند . همچنین می توانید برای ترتیب چینش انتخاب های خود از نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری هیوا استفاده کنید . در این مقاله رتبه و حداقل درصد دروس رشته هوشبری دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی زابل در کنکور 96 - 97 را در هر سه منطقه ذکر کرده ایم تا داوطلبانی که هدف شان قبولی در رشته هوشبری این دانشگاه است بتوانند با آگاهی برنامه ریزی کنکور 97 خود را انجام دهند . داوطلبانی که قصد ثبت نام در کنکور سراسری 98 را دارند می توانند مقاله برنامه ریزی کنکور سراسری 98  را مطالعه کنند .


برچسب ها: رتبه و حداقل درصد دروس قبولی رشته هوشبری دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی زابل 96 - 97 , رتبه قبولی هوشبری دانشگاه علوم پزشکی زابل 96 , حداقل درصد دروس قبولی هوشبری دانشگاه روزانه علوم پزشکی زابل 96 , کارنامه قبولی هوشبری دانشگاه روزانه علوم پزشکی زابل 96 ,

[ بازدید : 0 ]


ادامه مطلب

[ سه شنبه 26 تير 1397 ] 11:02 ] [ Heyvagroup ]

[ ]

آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی علوم آزمایشگاهی دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی دزفول 96 - 97


دانشگاه علوم پزشکی دزفول در کنکور 96 - 97 در نیمسال اول و نیم سال دوم تحصیلی ، 24 دانشجو می پذیرد که نیمی از  آن ها خانم و نیم دیگر آقا هستند . آخرین رتبه قبولی رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی دزفول در کنکور 96 در  منطقه 2 حدود 13120 و در منطقه 3 حدود 6720 بوده است . اطلاعات این مقاله می تواند بعد از اعلام نتایج اولیه کنکور سراسری 97 به داوطلبان در مرحله انتخاب رشته کمک کند . همچنین می توانید برای ترتیب چینش انتخاب های خود از نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری هیوا استفاده کنید . در این مقاله رتبه و حداقل درصد دروس رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی دزفول در کنکور 96 - 97 را در هر سه منطقه ذکر کرده ایم تا داوطلبانی که هدف شان قبولی در رشته علوم آزمایشگاهی این دانشگاه است بتوانند با آگاهی برنامه ریزی کنکور 97 خود را انجام دهند . داوطلبانی که قصد ثبت نام در کنکور سراسری 98 را دارند می توانند مقاله برنامه ریزی کنکور سراسری 98  را مطالعه کنند .


برچسب ها: رتبه و حداقل درصد دروس قبولی رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی دزفول 96 - 97 , رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی دزفول 96 , حداقل درصد دروس قبولی علوم آزمایشگاهی دانشگاه روزانه علوم پزشکی دزفول 96 , کارنامه قبولی علوم آزمایشگاهی دانشگاه روزانه علوم پزشکی دزفول 96 ,

[ بازدید : 0 ]


ادامه مطلب

[ سه شنبه 26 تير 1397 ] 10:56 ] [ Heyvagroup ]

[ ]

آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی هوشبری دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی دزفول 96 - 97


دانشگاه علوم پزشکی دزفول در کنکور 96 - 97 در نیمسال اول تحصیلی ، 18 دانشجو می پذیرد که نیمی از  آن ها خانم و نیم دیگر آقا هستند . آخرین رتبه قبولی رشته هوشبری دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی دزفول در کنکور 96 در منطقه 2 حدود 14687 و در منطقه 3 حدود 9147 بوده است . اطلاعات این مقاله می تواند بعد از اعلام نتایج اولیه کنکور سراسری 97 به داوطلبان در مرحله انتخاب رشته کمک کند . همچنین می توانید برای ترتیب چینش انتخاب های خود از نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری هیوا استفاده کنید . در این مقاله رتبه و حداقل درصد دروس رشته هوشبری دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی دزفول در کنکور 96 - 97 را در هر سه منطقه ذکر کرده ایم تا داوطلبانی که هدف شان قبولی در رشته هوشبری  این دانشگاه است بتوانند با آگاهی برنامه ریزی کنکور 97 خود را انجام دهند . داوطلبانی که قصد ثبت نام در کنکور سراسری 98 را دارند می توانند مقاله برنامه ریزی کنکور سراسری 98  را مطالعه کنند .


برچسب ها: رتبه و حداقل درصد دروس قبولی رشته هوشبری دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی دزفول 96 - 97 , رتبه قبولی هوشبری دانشگاه علوم پزشکی دزفول 96 , حداقل درصد دروس قبولی هوشبری دانشگاه روزانه علوم پزشکی دزفول 96 , کارنامه قبولی هوشبری دانشگاه روزانه علوم پزشکی دزفول 96 ,

[ بازدید : 0 ]


ادامه مطلب

[ سه شنبه 26 تير 1397 ] 10:43 ] [ Heyvagroup ]

[ ]

آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی پرستاری دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی دزفول 96 - 97


دانشگاه علوم پزشکی دزفول در کنکور 96 - 97 در نیمسال اول و نیم سال دوم تحصیلی ، 48 دانشجو می پذیرد که نیمی از  آن ها خانم و نیم دیگر آقا هستند . آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی دزفول در کنکور 96 در منطقه 2 حدود 16080 و در منطقه 3 حدود 10405 بوده است . اطلاعات این مقاله می تواند بعد از اعلام نتایج اولیه کنکور سراسری 97 به داوطلبان در مرحله انتخاب رشته کمک کند . همچنین می توانید برای ترتیب چینش انتخاب های خود از نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری هیوا استفاده کنید . در این مقاله رتبه و حداقل درصد دروس رشته پرستاری دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی دزفول در کنکور 96 - 97 را در هر سه منطقه ذکر کرده ایم تا داوطلبانی که هدف شان قبولی در رشته پرستاری این دانشگاه است بتوانند با آگاهی برنامه ریزی کنکور 97 خود را انجام دهند . داوطلبانی که قصد ثبت نام در کنکور سراسری 98 را دارند می توانند مقاله برنامه ریزی کنکور سراسری 98  را مطالعه کنند .


برچسب ها: رتبه و حداقل درصد دروس قبولی رشته پرستاری دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی دزفول 96 - 97 , رتبه قبولی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی دزفول 96 , حداقل درصد دروس قبولی پرستاری دانشگاه روزانه علوم پزشکی دزفول 96 , کارنامه قبولی پرستاری دانشگاه روزانه علوم پزشکی دزفول 96 ,

[ بازدید : 1 ]


ادامه مطلب

[ سه شنبه 26 تير 1397 ] 10:35 ] [ Heyvagroup ]

[ ]

azmoon.medu.ir | سایت اعلام نتایج تیزهوشان 97 - 98


ثبت نام آزمون تیزهوشان 97 - 98 نهم به دهم در اواخر فروردین ماه به صورت اینترنتی با مراجعه به سایت ثبت نام آزمون تیزهوشان به آدرس Azmoon.medu.ir و تکمیل فرم اطلاعات دانش آموزی انجام شد . آزمون تیزهوشان نهم به دهم 97 - 98 روز جمعه 1397/03/11 راس ساغت 9 صبح به صورت هماهنگ کشوری و همزمان با آزمون نمونه دولتی نهم به دهم 97 - 98 برگزار شده است . با توجه به نزدیک شدن به موعد اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان 97 - 98 بیشترین سوال و نگرانی دانش آموزان و والدین گرامی آن ها این است کهسایت اعلام نتایج آزمون ورودی مدارس تیزهوشان 97 - 98 چیست . در این مقاله می خواهیم به صورت کامل در خصوص زمان و سایت اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان 97 - 98 توضیحاتی ارائه دهیم . 


برچسب ها: سایت اعلام نتایج آزمون ورودی مدارس تیزهوشان , سایت اعلام نتایج آزمون ورودی مدارس تیزهوشان 97 - 98 , سایت اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان , سایت اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان 97 - 98 , زمان اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان , زمان اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان 97 - 98 , سایت اعلام نتایج آزمون تیزهوشان , نتایج آزمون تیزهوشان نهم به دهم 97 - 98 , نتایج آزمون تیزهوشان 97 - 98 ,

[ بازدید : 0 ]


ادامه مطلب

[ سه شنبه 26 تير 1397 ] 10:28 ] [ Heyvagroup ]

[ ]

پذیرش استعداد درخشان دانشجویان ایرانی خارج از کشور

به گفته مدیر کل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی ، دانشجویان ایرانی خارج از کشور مشمول استعداد درخشان می شوند .

برچسب ها: دانشجویان ایرانی خارج از کشور , استعداد درخشان ,

[ بازدید : 0 ]


ادامه مطلب

[ دوشنبه 25 تير 1397 ] 16:23 ] [ Heyvagroup ]

[ ]

اعلام نتایج کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه کردستان 97

اسامی نهایی پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه کردستان برای سال تحصیلی 97 - 98 منتشر شد .

برچسب ها: نتایج کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه کردستان 97 , نتایج کارشناسی ارشد بدون آزمون دانشگاه کردستان 97 ,

[ بازدید : 0 ]


ادامه مطلب

[ دوشنبه 25 تير 1397 ] 16:12 ] [ Heyvagroup ]

[ ]

آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی مهندسی بهداشت محیط دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی همدان 96 - 97

دانشگاه علوم پزشکی همدان  در کنکور 96 - 97 در نیمسال اول تحصیلی ، 27 دانشجو می پذیرد . آخرین رتبه قبولی رشته  مهندسی بهداشت محیط دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی همدان در کنکور 96 در منطقه 2 حدود 30590 و در منطقه 3 حدود 20293 بوده است . اطلاعات این مقاله می تواند بعد از اعلام نتایج اولیه کنکور سراسری 97 به داوطلبان در مرحله انتخاب رشته کمک کند . همچنین می توانید برای ترتیب چینش انتخاب های خود از نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری هیوا استفاده کنید . در این مقاله رتبه و حداقل درصد دروس رشته مهندسی بهداشت محیط دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی همدان در کنکور 96 - 97 را در هر سه منطقه ذکر کرده ایم تا داوطلبانی که هدف شان قبولی در رشته مهندسی بهداشت محیط این دانشگاه است بتوانند با آگاهی برنامه ریزی کنکور 97 خود را انجام دهند . داوطلبانی که قصد ثبت نام در کنکور سراسری 98 را دارند می توانند مقاله برنامه ریزی کنکور سراسری 98  را مطالعه کنند .


برچسب ها: رتبه و حداقل درصد دروس قبولی رشته مهندسی بهداشت محیط دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی همدان 96 - 97 , رتبه قبولی مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی همدان 96 , حداقل درصد دروس قبولی مهندسی بهداشت محیط دانشگاه روزانه علوم پزشکی تهران 96 , کارنامه قبولی مهندسی بهداشت محیط دانشگاه روزانه علوم پزشکی تهران 96 ,

[ بازدید : 1 ]


ادامه مطلب

[ دوشنبه 25 تير 1397 ] 16:09 ] [ Heyvagroup ]

[ ]

آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی همدان 96 - 97

دانشگاه علوم پزشکی همدان در کنکور 96 - 97 در نیمسال اول تحصیلی 25 خانم و آقا دانشجو می پذیرد . آخرین رتبه قبولی رشته  مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی همدان در کنکور 96 در منطقه 2 حدود 23885 و در منطقه 3 حدود 15928 بوده است . اطلاعات این مقاله می تواند بعد از اعلام نتایج اولیه کنکور سراسری 97 به داوطلبان در مرحله انتخاب رشته کمک کند . همچنین می توانید برای ترتیب چینش انتخاب های خود از نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری هیوا استفاده کنید . در این مقاله رتبه و حداقل درصد دروس رشته مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی همدان در کنکور 96 - 97 را در هر سه منطقه ذکر کرده ایم تا داوطلبانی که هدف شان قبولی در رشته مهندسی بهداشت حرفه ای این دانشگاه است بتوانند با آگاهی برنامه ریزی کنکور 97 خود را انجام دهند . داوطلبانی که قصد ثبت نام در کنکور سراسری 98 را دارند می توانند مقاله برنامه ریزی کنکور سراسری 98  را مطالعه کنند .


برچسب ها: رتبه و حداقل درصد دروس قبولی رشته مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی همدان 96 - 97 , رتبه قبولی مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی همدان 96 , حداقل درصد دروس قبولی مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه روزانه علوم پزشکی تهران 96 , کارنامه قبولی مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه روزانه علوم پزشکی تهران 96 ,

[ بازدید : 0 ]


ادامه مطلب

[ دوشنبه 25 تير 1397 ] 16:02 ] [ Heyvagroup ]

[ ]

ساخت وبلاگ قیمت گوشت برزیلی سایت تفریحی خبری دستگاه کپی
خشکشویی آنلاین بستن تبلیغات [x]