آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی مهندسی بهداشت محیط دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی شیراز 96 - 97


دانشگاه علوم پزشکی شیراز در کنکور 96 - 97 در نیمسال اول تحصیلی ، 25 دانشجو می پذیرد . آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی بهداشت محیط  دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی شیراز در کنکور 96 در منطقه 1 حدود 18025 ، منطقه 2 حدود 25825 و در منطقه 3 حدود 15795 بوده است . اطلاعات این مقاله می تواند بعد از اعلام نتایج اولیه کنکور سراسری 97 به داوطلبان در مرحله انتخاب رشته کمک کند . همچنین می توانید برای ترتیب چینش انتخاب های خود از نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری هیوا استفاده کنید . در این مقاله رتبه و حداقل درصد دروس رشته مهندسی بهداشت محیط دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی شیراز در کنکور 96 - 97 را در هر سه منطقه ذکر کرده ایم تا داوطلبانی که هدف شان قبولی در رشته مهندسی بهداشت محیط این دانشگاه است بتوانند با آگاهی برنامه ریزی کنکور 97 خود را انجام دهند . داوطلبانی که قصد ثبت نام در کنکور سراسری 98 را دارند می توانند مقاله برنامه ریزی کنکور سراسری 98  را مطالعه کنند .


برچسب ها: رتبه و حداقل درصد دروس قبولی رشته مهندسی بهداشت محیط دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی شیراز 96 - 97 , رتبه قبولی مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی شیراز 96 , حداقل درصد دروس قبولی مهندسی بهداشت محیط دانشگاه روزانه علوم پزشکی تهران 96 , کارنامه قبولی مهندسی بهداشت محیط دانشگاه روزانه علوم پزشکی تهران 96 ,

[ بازدید : 0 ]


ادامه مطلب

[ دوشنبه 25 تير 1397 ] 14:59 ] [ Heyvagroup ]

[ ]

مهلت مجدد ثبت نام انتخاب مناطق آمایشی مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد 97

ثبت نام با تاخیر انتخاب مناطق آمایشی مصاحبه دکتری با آزمون و بدون آزمون دانشگاه آزاد 97 از ساعت 24 روز چهارشنبه 20 تیر ماه آغاز شد .


برچسب ها: مهلت مجدد ثبت نام انتخاب مناطق آمایشی مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد 97 , تمدید مهلت انتخاب مناطق آمایشی مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد 97 ,

[ بازدید : 1 ]


ادامه مطلب

[ دوشنبه 25 تير 1397 ] 14:41 ] [ Heyvagroup ]

[ ]

آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی شیراز 96 - 97


دانشگاه علوم پزشکی شیراز در کنکور 96 - 97 در نیمسال اول تحصیلی ، 21 دانشجو می پذیرد . آخرین رتبه قبولی رشته دمهندسی بهداشت حرفه ای  دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی شیراز در کنکور 96 در منطقه 1 حدود 1464 ، منطقه 2 حدود 1917 و در منطقه 3 حدود 1059 بوده است . اطلاعات این مقاله می تواند بعد از اعلام نتایج اولیه کنکور سراسری 97 به داوطلبان در مرحله انتخاب رشته کمک کند . همچنین می توانید برای ترتیب چینش انتخاب های خود از نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری هیوا استفاده کنید . در این مقاله رتبه و حداقل درصد دروس رشته مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی شیراز در کنکور 96 - 97 را در هر سه منطقه ذکر کرده ایم تا داوطلبانی که هدف شان قبولی در رشته مهندسی بهداشت حرفه ای این دانشگاه است بتوانند با آگاهی برنامه ریزی کنکور 97 خود را انجام دهند . داوطلبانی که قصد ثبت نام در کنکور سراسری 98 را دارند می توانند مقاله برنامه ریزی کنکور سراسری 98  را مطالعه کنند .


برچسب ها: رتبه و حداقل درصد دروس قبولی رشته مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی شیراز 96 - 97 , رتبه قبولی مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی شیراز 96 , حداقل درصد دروس قبولی مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه روزانه علوم پزشکی تهران 96 , کارنامه قبولی مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه روزانه علوم پزشکی تهران 96 ,

[ بازدید : 0 ]


ادامه مطلب

[ دوشنبه 25 تير 1397 ] 14:36 ] [ Heyvagroup ]

[ ]

اعلام نتایج دعوت به مصاحبه دکتری بدون آزمون دانشگاه گنبد کاووس 97

نتایج دعوت به مصاحبه دکتری بدون آزمون دانشگاه گنبد کاووس 97 اعلام شد .

برچسب ها: نتایج دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه گنبد کاووس 97 , نتایج اولیه دکتری دانشگاه گنبد کاووس 97 ,

[ بازدید : 0 ]


ادامه مطلب

[ دوشنبه 25 تير 1397 ] 14:32 ] [ Heyvagroup ]

[ ]

آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی مامایی دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی شیراز 96 - 97


دانشگاه علوم پزشکی شیراز در کنکور 96 - 97 در نیمسال اول تحصیلی ، 15 دانشجو خانم می پذیرد . آخرین رتبه قبولی رشته مامایی دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی شیراز در کنکور 96 در منطقه 1 حدود 6003 ، منطقه 2 حدود 6550 و در منطقه 3 حدود 4078 بوده است . اطلاعات این مقاله می تواند بعد از اعلام نتایج اولیه کنکور سراسری 97 به داوطلبان در مرحله انتخاب رشته کمک کند . همچنین می توانید برای ترتیب چینش انتخاب های خود از نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری هیوا استفاده کنید . در این مقاله رتبه و حداقل درصد دروس رشتهمامایی دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی شیراز در کنکور 96 - 97 را در هر سه منطقه ذکر کرده ایم تا داوطلبانی که هدف شان قبولی در رشته مامایی این دانشگاه است بتوانند با آگاهی برنامه ریزی کنکور 97 خود را انجام دهند . داوطلبانی که قصد ثبت نام در کنکور سراسری 98 را دارند می توانند مقاله برنامه ریزی کنکور سراسری 98  را مطالعه کنند .


برچسب ها: رتبه و حداقل درصد دروس قبولی رشته مامایی دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی شیراز 96 - 97 , رتبه قبولی مامایی دانشگاه علوم پزشکی شیراز 96 , حداقل درصد دروس قبولی مامایی دانشگاه روزانه علوم پزشکی تهران 96 , کارنامه قبولی مامایی دانشگاه روزانه علوم پزشکی تهران 96 ,

[ بازدید : 0 ]


ادامه مطلب

[ دوشنبه 25 تير 1397 ] 14:29 ] [ Heyvagroup ]

[ ]

آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی علوم آزمایشگاهی دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی مشهد 96 - 97


دانشگاه علوم پزشکی مشهد در کنکور 96 - 97 در نیمسال اول تحصیلی ، 30 دانشجو خانم و آقا می پذیرد . آخرین رتبه قبولی رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی مشهد در کنکور 96 در منطقه 1 حدود 3173 ، منطقه 2 حدود 4762 بوده است . اطلاعات این مقاله می تواند بعد از اعلام نتایج اولیه کنکور سراسری 97 به داوطلبان در مرحله انتخاب رشته کمک کند . همچنین می توانید برای ترتیب چینش انتخاب های خود از نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری هیوا استفاده کنید . پس از انتشار دفترچه انتخاب رشته کنکور 97 بسیاری از داوطلبین قبل از نتایج کنکور 97 به محاسبه درصد دروس امتحانی خود پرداخته تا حدودی از شانس قبولی خود مطلع شوند . در این مقاله رتبه و حداقل درصد دروس رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه دولتی علوم پزشکی مشهد در کنکور 96 - 97 را در هر سه منطقه ذکر کرده ایم تا داوطلبانی که هدف شان قبولی در رشته علوم آزمایشگاهی این دانشگاه است بتوانند با آگاهی برنامه ریزی کنکور 97 خود را انجام دهند . داوطلبانی که قصد ثبت نام در کنکور سراسری 98 را دارند می توانند مقاله برنامه ریزی کنکور سراسری 98  را مطالعه کنند .


برچسب ها: رتبه و حداقل درصد دروس قبولی رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی مشهد 96 - 97 , رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 96 , حداقل درصد دروس قبولی علوم آزمایشگاهی دانشگاه روزانه علوم پزشکی مشهد 96 , کارنامه قبولی علوم آزمایشگاهی دانشگاه روزانه علوم پزشکی مشهد 96 ,

[ بازدید : 0 ]


ادامه مطلب

[ دوشنبه 25 تير 1397 ] 14:18 ] [ Heyvagroup ]

[ ]

آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی دندانپزشکی دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی همدان 96 - 97


دانشگاه علوم پزشکی همدان در کنکور 96 - 97 در نیمسال اول تحصیلی ، 24 دانشجو می پذیرد که نیمی از آنها خانم و نیم دیگر آقا هستند . آخرین رتبه قبولی رشته دندانپزشکی دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی همدان در کنکور 96 در منطقه 1 حدود 680 ، منطقه 2 حدود 1997 و در منطقه 3 حدود 698 بوده است . اطلاعات این مقاله می تواند بعد از اعلام نتایج اولیه کنکور سراسری 97 به داوطلبان در مرحله انتخاب رشته کمک کند . همچنین می توانید برای ترتیب چینش انتخاب های خود از نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری هیوا استفاده کنید . در این مقاله رتبه و حداقل درصد دروس رشته دندانپزشکی دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی همدان در کنکور 96 - 97 را در هر سه منطقه ذکر کرده ایم تا داوطلبانی که هدف شان قبولی در رشته دندانپزشکی این دانشگاه است بتوانند با آگاهی برنامه ریزی کنکور 97 خود را انجام دهند . داوطلبانی که قصد ثبت نام در کنکور سراسری 98 را دارند می توانند مقاله برنامه ریزی کنکور سراسری 98  را مطالعه کنند .


برچسب ها: رتبه و حداقل درصد دروس قبولی رشته دندانپزشکی دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی همدان 96 - 97 , رتبه قبولی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان 96 , حداقل درصد دروس قبولی دندانپزشکی دانشگاه روزانه علوم پزشکی تهران 96 , کارنامه قبولی دندانپزشکی دانشگاه روزانه علوم پزشکی تهران 96 ,

[ بازدید : 0 ]


ادامه مطلب

[ دوشنبه 25 تير 1397 ] 13:49 ] [ Heyvagroup ]

[ ]

اعلام نتایج دعوت به مصاحبه دکتری بدون آزمون دانشگاه ساری 97

[ دوشنبه 25 تير 1397 ] 13:44 ] [ Heyvagroup ]

[ ]

آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی داروسازی دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی همدان 96 - 97


دانشگاه علوم پزشکی همدان  در کنکور 96 - 97 در نیمسال اول تحصیلی ، 30 دانشجو می پذیرد که نیمی از آنها خانم و نیم دیگر آقا هستند . آخرین رتبه قبولی رشته داروسازی دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی همدان در کنکور 96 در منطقه 2 حدود 25709 و در منطقه 3 حدود 802 بوده است . اطلاعات این مقاله می تواند بعد از اعلام نتایج اولیه کنکور سراسری 97 به داوطلبان در مرحله انتخاب رشته کمک کند . همچنین می توانید برای ترتیب چینش انتخاب های خود از نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری هیوا استفاده کنید . در این مقاله رتبه و حداقل درصد دروس رشته داروسازی دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی همدان در کنکور 96 - 97 را در هر سه منطقه ذکر کرده ایم تا داوطلبانی که هدف شان قبولی در رشته داروسازی این دانشگاه است بتوانند با آگاهی برنامه ریزی کنکور 97 خود را انجام دهند . داوطلبانی که قصد ثبت نام در کنکور سراسری 98 را دارند می توانند مقاله برنامه ریزی کنکور سراسری 98  را مطالعه کنند .


برچسب ها: رتبه و حداقل درصد دروس قبولی رشته داروسازی دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی همدان 96 - 97 , رتبه قبولی داروسازی دانشگاه علوم پزشکی همدان 96 , حداقل درصد دروس قبولی داروسازی دانشگاه روزانه علوم پزشکی تهران 96 , کارنامه قبولی داروسازی دانشگاه روزانه علوم پزشکی تهران 96 ,

[ بازدید : 0 ]


ادامه مطلب

[ دوشنبه 25 تير 1397 ] 13:31 ] [ Heyvagroup ]

[ ]

آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی مهندسی بهداشت محیط دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی مشهد 96 - 97


دانشگاه علوم پزشکی مشهد در کنکور 96 - 97 در نیمسال اول تحصیلی ، 20 دانشجو می پذیرد . آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی بهداشت محیط دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی مشهد در کنکور 96 در منطقه 1 حدود 10712 ، منطقه 2 حدود 11722 بوده است . اطلاعات این مقاله می تواند بعد از اعلام نتایج اولیه کنکور سراسری 97 به داوطلبان در مرحله انتخاب رشته کمک کند . همچنین می توانید برای ترتیب چینش انتخاب های خود از نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری هیوا استفاده کنید . در این مقاله رتبه و حداقل درصد دروس رشته مهندسی بهداشت محیط دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی مشهد در کنکور 96 - 97 را در هر سه منطقه ذکر کرده ایم تا داوطلبانی که هدف شان قبولی در رشته مهندسی بهداشت محیط این دانشگاه است بتوانند با آگاهی برنامه ریزی کنکور 97 خود را انجام دهند . داوطلبانی که قصد ثبت نام در کنکور سراسری 98 را دارند می توانند مقاله برنامه ریزی کنکور سراسری 98  را مطالعه کنند .


برچسب ها: رتبه و حداقل درصد دروس قبولی رشته مهندسی بهداشت محیط دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی مشهد 96 - 97 , رتبه قبولی مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی مشهد 96 , حداقل درصد دروس قبولی مهندسی بهداشت محیط دانشگاه روزانه علوم پزشکی تهران 96 , کارنامه قبولی مهندسی بهداشت محیط دانشگاه روزانه علوم پزشکی تهران 96 ,

[ بازدید : 0 ]


ادامه مطلب

[ دوشنبه 25 تير 1397 ] 13:14 ] [ Heyvagroup ]

[ ]

ساخت وبلاگ قیمت گوشت برزیلی سایت تفریحی خبری دستگاه کپی
خشکشویی آنلاین بستن تبلیغات [x]