آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی بهداشت عمومی دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی همدان 96 - 97


دانشگاه علوم پزشکی همدان در کنکور 96 - 97 در نیمسال اول تحصیلی ، 30 دانشجو می پذیرد که نیمی از آنها خانم و نیم دیگر آقا هستند . آخرین رتبه قبولی رشته بهداشت عمومی دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی همدان در کنکور 96 در منطقه 2 حدود 23706 و در منطقه 3 حدود 16390 بوده است . اطلاعات این مقاله می تواند بعد از اعلام نتایج اولیه کنکور سراسری 97 به داوطلبان در مرحله انتخاب رشته کمک کند . همچنین می توانید برای ترتیب چینش انتخاب های خود از نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری هیوا استفاده کنید . در این مقاله رتبه و حداقل درصد دروس رشته بهداشت عمومی دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی همدان در کنکور 96 - 97 را در هر سه منطقه ذکر کرده ایم تا داوطلبانی که هدف شان قبولی در رشته بهداشت عمومی این دانشگاه است بتوانند با آگاهی برنامه ریزی کنکور 97 خود را انجام دهند . داوطلبانی که قصد ثبت نام در کنکور سراسری 98 را دارند می توانند مقاله برنامه ریزی کنکور سراسری 98  را مطالعه کنند .


برچسب ها: رتبه و حداقل درصد دروس قبولی رشته بهداشت عمومی دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی همدان 96 - 97 , رتبه قبولی بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی همدان 96 , حداقل درصد دروس قبولی بهداشت عمومی دانشگاه روزانه علوم پزشکی تهران 96 , کارنامه قبولی بهداشت عمومی دانشگاه روزانه علوم پزشکی تهران 96 ,

[ بازدید : 0 ]


ادامه مطلب

[ يکشنبه 24 تير 1397 ] 15:11 ] [ Heyvagroup ]

[ ]

آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی پرستاری دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی همدان 96 - 97


دانشگاه علوم پزشکی همدان در کنکور 96 - 97 در نیمسال اول تحصیلی ، 154 دانشجو می پذیرد که نیمی از آنها خانم و نیم دیگر آقا هستند . آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی همدان در کنکور 96 در منطقه 1 حدود 2555 در منطقه 2 حدود 10716 و در منطقه 3 حدود 3812 بوده است . اطلاعات این مقاله می تواند بعد از اعلام نتایج اولیه کنکور سراسری 97 به داوطلبان در مرحله انتخاب رشته کمک کند . همچنین می توانید برای ترتیب چینش انتخاب های خود از نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری هیوا استفاده کنید . در این مقاله رتبه و حداقل درصد دروس رشته پرستاری دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی همدان در کنکور 96 - 97 را در هر سه منطقه ذکر کرده ایم تا داوطلبانی که هدف شان قبولی در رشته پرستاری این دانشگاه است بتوانند با آگاهی برنامه ریزی کنکور 97 خود را انجام دهند . داوطلبانی که قصد ثبت نام در کنکور سراسری 98 را دارند می توانند مقاله برنامه ریزی کنکور سراسری 98  را مطالعه کنند .


برچسب ها: رتبه و حداقل درصد دروس قبولی رشته پرستاری دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی همدان 96 - 97 , رتبه قبولی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی همدان 96 , حداقل درصد دروس قبولی پرستاری دانشگاه روزانه علوم پزشکی تهران 96 , کارنامه قبولی پرستاری دانشگاه روزانه علوم پزشکی تهران 96 ,

[ بازدید : 0 ]


ادامه مطلب

[ يکشنبه 24 تير 1397 ] 15:00 ] [ Heyvagroup ]

[ ]

آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی تکنولوژی پرتوشناسی دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی همدان 96 - 97


دانشگاه علوم پزشکی همدان در کنکور 96 - 97 در نیمسال اول تحصیلی ، 30 دانشجو می پذیرد که نیمی از آنها خانم و نیم دیگر آقا هستند . آخرین رتبه قبولی رشته تکنولوژی پرتوشناسی دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی همدان در کنکور 96 در منطقه 1 حدود 5175 در منطقه 2 حدود 10856 و در منطقه 3 حدود 8405 بوده است . اطلاعات این مقاله می تواند بعد از اعلام نتایج اولیه کنکور سراسری 97 به داوطلبان در مرحله انتخاب رشته کمک کند . همچنین می توانید برای ترتیب چینش انتخاب های خود از نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری هیوا استفاده کنید . در این مقاله رتبه و حداقل درصد دروس رشته تکنولوژی پرتوشناسی دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی همدان در کنکور 96 - 97 را در هر سه منطقه ذکر کرده ایم تا داوطلبانی که هدف شان قبولی در رشته تکنولوژی پرتوشناسی این دانشگاه است بتوانند با آگاهی برنامه ریزی کنکور 97 خود را انجام دهند . داوطلبانی که قصد ثبت نام در کنکور سراسری 98 را دارند می توانند مقاله برنامه ریزی کنکور سراسری 98  را مطالعه کنند .


برچسب ها: رتبه و حداقل درصد دروس قبولی رشته تكنولوژی پرتوشناسی دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی همدان 96 - 97 , رتبه قبولی تكنولوژی پرتوشناسی دانشگاه علوم پزشکی همدان 96 , حداقل درصد دروس قبولی تكنولوژی پرتوشناسی دانشگاه روزانه علوم پزشکی تهران 96 , کارنامه قبولی تكنولوژی پرتوشناسی دانشگاه روزانه علوم پزشکی تهران 96 ,

[ بازدید : 0 ]


ادامه مطلب

[ يکشنبه 24 تير 1397 ] 14:54 ] [ Heyvagroup ]

[ ]

آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی شنوایی شناسی دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی همدان 96 - 97


دانشگاه علوم پزشکی همدان  در کنکور 96 - 97 در نیمسال اول تحصیلی ، 30 دانشجو می پذیرد که نیمی از آنها خانم و نیم دیگر آقا هستند . آخرین رتبه قبولی رشته شنوایی شناسی دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی همدان در کنکور 96 در منطقه 2 حدود 5138 و در منطقه 3 حدود 2789 بوده است . اطلاعات این مقاله می تواند بعد از اعلام نتایج اولیه کنکور سراسری 97 به داوطلبان در مرحله انتخاب رشته کمک کند . همچنین می توانید برای ترتیب چینش انتخاب های خود از نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری هیوا استفاده کنید . در این مقاله رتبه و حداقل درصد دروس رشته شنوایی شناسی دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی همدان در کنکور 96 - 97 را در هر سه منطقه ذکر کرده ایم تا داوطلبانی که هدف شان قبولی در رشته شنوایی شناسی این دانشگاه است بتوانند با آگاهی برنامه ریزی کنکور 97 خود را انجام دهند . داوطلبانی که قصد ثبت نام در کنکور سراسری 98 را دارند می توانند مقاله برنامه ریزی کنکور سراسری 98  را مطالعه کنند .


برچسب ها: رتبه و حداقل درصد دروس قبولی رشته شنوایی شناسی دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی همدان 96 - 97 , رتبه قبولی شنوایی شناسی دانشگاه علوم پزشکی همدان 96 , حداقل درصد دروس قبولی شنوایی شناسی دانشگاه روزانه علوم پزشکی تهران 96 , کارنامه قبولی شنوایی شناسی دانشگاه روزانه علوم پزشکی تهران 96 ,

[ بازدید : 0 ]


ادامه مطلب

[ يکشنبه 24 تير 1397 ] 14:44 ] [ Heyvagroup ]

[ ]

آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی علوم آزمایشگاهی دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی همدان 96 - 97


دانشگاه علوم پزشکی همدان  در کنکور 96 - 97 در نیمسال اول تحصیلی ، 30 دانشجو می پذیرد که نیمی از آنها خانم و نیم دیگر آقا هستند . آخرین رتبه قبولی رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی همدان در کنکور 96 در منطقه 1 حدود 5578 در منطقه 2 حدود 15400 و در منطقه 3 حدود 10122 بوده است . اطلاعات این مقاله می تواند بعد از اعلام نتایج اولیه کنکور سراسری 97 به داوطلبان در مرحله انتخاب رشته کمک کند . همچنین می توانید برای ترتیب چینش انتخاب های خود از نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری هیوا استفاده کنید . در این مقاله رتبه و حداقل درصد دروس رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی همدان در کنکور 96 - 97 را در هر سه منطقه ذکر کرده ایم تا داوطلبانی که هدف شان قبولی در رشته علوم آزمایشگاهی این دانشگاه است بتوانند با آگاهی برنامه ریزی کنکور 97 خود را انجام دهند . داوطلبانی که قصد ثبت نام در کنکور سراسری 98 را دارند می توانند مقاله برنامه ریزی کنکور سراسری 98  را مطالعه کنند .


برچسب ها: رتبه و حداقل درصد دروس قبولی رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی همدان 96 - 97 , رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی همدان 96 , حداقل درصد دروس قبولی علوم آزمایشگاهی دانشگاه روزانه علوم پزشکی تهران 96 , کارنامه قبولی علوم آزمایشگاهی دانشگاه روزانه علوم پزشکی تهران 96 ,

[ بازدید : 0 ]


ادامه مطلب

[ يکشنبه 24 تير 1397 ] 14:34 ] [ Heyvagroup ]

[ ]

دفترچه ثبت نام کنکور سراسری 98کنکور سراسری 97 با آغاز ثبت نام آن برای متقاضیان این آزمون بزرگ شکل جدی تری پیدا خواهد کرد . طبق اطلاعیه منتشر شده توسط سازمان سنجش آموزش کشور ثبت نام کنکور سراسری 97 از روز یکشنبه 1 بهمن ماه 96 آغاز شد و تا 11 بهمن ماه ادامه خواهد داشت و دفترچه ثبت نام کنکور 97 نیز همزمان با ثبت نام منتشر خواهد شد . متقاضیان می بایست با مراجعه به سایت سنجش و با خرید کارت اعتباری ثبت نام کههزینه ثبت نام کنکور سراسری 97 می باشد و وارد کردن شماره سریال 12 رقمی آن ، وارد فرایند ثبت نام کنکور سراسری 97 شوند .

برچسب ها: دفترچه ثبت نام کنکور 98 , دفترچه ثبت نام کنکور سراسری 98 , دانلود دفترچه ثبت نام کنکور 98 , دانلود دفترچه ثبت نام کنکور سراسری 98 ,

[ بازدید : 0 ]


ادامه مطلب

[ يکشنبه 24 تير 1397 ] 14:33 ] [ Heyvagroup ]

[ ]

آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی همدان 96 - 97


دانشگاه علوم پزشکی همدان  در کنکور 96 - 97 در نیمسال اول تحصیلی ، 20 دانشجو می پذیرد . آخرین رتبه قبولی رشته فناوری و اطلاعات سلامت دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی همدان در کنکور 96 در منطقه 2 حدود 25592 و در منطقه 3 حدود 17973 بوده است . اطلاعات این مقاله می تواند بعد از اعلام نتایج اولیه کنکور سراسری 97 به داوطلبان در مرحله انتخاب رشته کمک کند . همچنین می توانید برای ترتیب چینش انتخاب های خود از نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری هیوا استفاده کنید . در این مقاله رتبه و حداقل درصد دروس رشته فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی همدان در کنکور 96 - 97 را در هر سه منطقه ذکر کرده ایم تا داوطلبانی که هدف شان قبولی در رشته فناوری اطلاعات سلامت این دانشگاه است بتوانند با آگاهی برنامه ریزی کنکور 97 خود را انجام دهند . داوطلبانی که قصد ثبت نام در کنکور سراسری 98 را دارند می توانند مقاله برنامه ریزی کنکور سراسری 98  را مطالعه کنند .


برچسب ها: رتبه و حداقل درصد دروس قبولی رشته فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی همدان 96 - 97 , رتبه قبولی فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی همدان 96 , حداقل درصد دروس قبولی فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه روزانه علوم پزشکی تهران 96 , کارنامه قبولی فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه روزانه علوم پزشکی تهران 96 ,

[ بازدید : 0 ]


ادامه مطلب

[ يکشنبه 24 تير 1397 ] 14:20 ] [ Heyvagroup ]

[ ]

ثبت نام دانشگاه پیام نور 97


دانشگاه پیام نور یکی از دانشگاه های تحت نظارت وزارت علوم می باشد که در سال های اخیر پذیرش بدون کنکور این دانشگاه در اکثر رشته محل ها ، سبب شده است تا داوطلبان زیادی متقاضی ثبت نام دانشگاه پیام نور گردند . ثبت نام دانشگاه پیام نور برای مقطع کارشناسی لیسانس ) انجام می شود و این دانشگاه مقطع کاردانی یا همان فوق دیپلم و مقطه کارشناسی ناپیوسته ( کاردانی به کارشناسی ) ندارد . از جمله عوامل دیگری که موجب جذب داوطلبان زیادی به این دانشگاه می شود می توان به پایین بودن شهریه دانشگاه پیام نور و اختیاری بودن حضور در کلاس در این دانشگاه اشاره کرد . در این مقاله سعی کرده ایم برای علاقه مندان به ثبت نام دانشگاه پیام نور ، همه آنچه را که باید بدانند از جمله زمان ،شرایط و نحوه ثبت نام در این دانشگاه را شرح دهیم .


 پذیرش دانشجو در دانشگاه پیام نور بدون آزمون می باشد . 

برچسب ها: ثبت نام دانشگاه پیام نور , ثبت نام بدون کنکور دانشگاه پیام نور , ثبت نام دانشگاه پیام نور 97 , ثبت نام بدون کنکور دانشگاه پیام نور 97 , شرایط ثبت نام دانشگاه پیام نور , شرایط ثبت نام بدون کنکور دانشگاه پیام نور , زمان ثبت نام دانشگاه پیام نور , زمان ثبت نام دانشگاه پیام نور 97 , زمان ثبت نام بدون کنکور دانشگاه پیام نور , شرایط ثبت نام بدون کنکور دانشگاه پیام نور 97 , نحوه ثبت نام بدون کنکور دانشگاه پیام نور , نحوه ثبت نام دانشگاه پیام نور ,

[ بازدید : 0 ]


ادامه مطلب

[ يکشنبه 24 تير 1397 ] 14:20 ] [ Heyvagroup ]

[ ]

آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی فیزیوتراپی دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی همدان 96 - 97


دانشگاه علوم پزشکی همدان  در کنکور 96 - 97 در نیمسال اول تحصیلی ، 12 دانشجو می پذیرد که نیمی از آنها خانم و نیم دیگر آقا هستند . آخرین رتبه قبولی رشته فیزیوتراپیه دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی همدان در کنکور 96 در منطقه 1 حدود 1701 در منطقه 2 حدود 3036 و در منطقه 3 حدود 1178 بوده است . اطلاعات این مقاله می تواند بعد از اعلام نتایج اولیه کنکور سراسری 97 به داوطلبان در مرحله انتخاب رشته کمک کند . همچنین می توانید برای ترتیب چینش انتخاب های خود از نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری هیوا استفاده کنید . در این مقاله رتبه و حداقل درصد دروس رشته فیزیوتراپی دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی همدان در کنکور 96 - 97 را در هر سه منطقه ذکر کرده ایم تا داوطلبانی که هدف شان قبولی در رشته فیزیوتراپی این دانشگاه است بتوانند با آگاهی برنامه ریزی کنکور 97 خود را انجام دهند . داوطلبانی که قصد ثبت نام در کنکور سراسری 98 را دارند می توانند مقاله برنامه ریزی کنکور سراسری 98  را مطالعه کنند .


برچسب ها: رتبه و حداقل درصد دروس قبولی رشته فیزیوتراپی دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی همدان 96 - 97 , رتبه قبولی فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی همدان 96 , حداقل درصد دروس قبولی فیزیوتراپی دانشگاه روزانه علوم پزشکی تهران 96 , کارنامه قبولی فیزیوتراپی دانشگاه روزانه علوم پزشکی تهران 96 ,

[ بازدید : 0 ]


ادامه مطلب

[ يکشنبه 24 تير 1397 ] 14:09 ] [ Heyvagroup ]

[ ]

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه پیام نور مهر 97


در سال های اخیر دانشگاه پیام نور پذیرش در اکثر رشته محل هایش را به صورت بدون کنکور قرار داده است از این رو متقاضیانی بسیاری که علاقه مند به تحصیل بدون کنکور هستند از ثبت نام بدون کنکور دانشگاه پیام نور 97 استقبال می کنند . شهریه دانشگاه پیام نور 97 در مقایسه با سایر دانشگاه هایی که پذیرش به صورت بدون آزمون دارند کمتر می باشد و از طرفی حضور در کلاس های این دانشگاه نیز اختیاری بوده و به انتخاب خود دانشجو می باشد که این ویژگی ها سبب شده که هر ساله داوطلبان زیادی متقاضی ثبت نام دانشگاه پیام نور باشند . زمان ثبت نام بدون کنکور دانشگاه پیام نور 97 مطابق با ادوار گذشته در مرحله مهر و بهمن ماه و تنها در مقطع کارشناسی انجام می شود . در این مقاله قصد داریم تا برای متقاضیان ثبت نام بدون کنکور دانشگاه پیام نور 97 توضیحاتی از زمان و نحوه و شرایط ثبت نام این دانشگاه را شرح دهیم .


 ثبت نام بدون کنکور دانشگاه پیام نور 97 تنها در مقطع کارشناسی پیوسته می باشد . 

برچسب ها: ثبت نام بدون کنکور پیام نور , ثبت نام بدون کنکور پیام نور 97 , ثبت نام بدون کنکور دانشگاه پیام نور , ثبت نام بدون کنکور دانشگاه پیام نور 97 , زمان ثبت نام بدون کنکور دانشگاه پیام نور , زمان ثبت نام بدون کنکور دانشگاه پیام نور 97 , نحوه ثبت نام بدون کنکور دانشگاه پیام نور , نحوه ثبت نام بدون کنکور دانشگاه پیام نور 97 , شرایط ثبت نام بدون کنکور دانشگاه پیام نور , شرایط ثبت نام بدون کنکور دانشگاه پیام نور 97 ,

[ بازدید : 0 ]


ادامه مطلب

[ يکشنبه 24 تير 1397 ] 14:09 ] [ Heyvagroup ]

[ ]

ساخت وبلاگ قیمت گوشت برزیلی سایت تفریحی خبری دستگاه کپی
خشکشویی آنلاین بستن تبلیغات [x]