آخرین تراز قبولی مدیریت بازرگانی سهمیه ایثارگران 5 درصدی دانشگاه آزاد 96

از آنجایی که معیار پذیرش دانشگاه آزاد در کلیه رشته محل ها اعم از رشته مدیریت بازرگانی ، تراز یا نمره کل داوطلبان است برای امتحان شانس قبولی خود در انتخاب رشته دانشگاه آزاد 97 در رشته مدیریت بازرگانی در سهمیه ایثارگران 5 درصدی ، صرفا اطلاع از آخرین تراز قبولی مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد در کنکور 96 کفایت می کند . بنابراین در این مقاله برای علاقه مندان به انتخاب رشته مدیریت بازرگانی ، آخرین تراز قبولی مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد 96 – 97 در واحد های عادی و ظرفیت مازاد خودگردان را گردآوری کرده ایم تا با مقایسه تراز خود در کارنامه کنکور 97 و تراز های زیر ، به شانس قبولی خود در رشته مدیریت بازرگانی پی ببرید .


برچسب ها: آخرین تراز مدیریت بازرگانی , آخرین تراز قبولی مدیریت بازرگانی , آخرین تراز قبولی مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد , آخرین تراز مدیریت بازرگانی 96 , آخرین تراز قبولی مدیریت بازرگانی 96 , آخرین تراز قبولی مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد 96 - 97 , آخرین تراز قبولی دانشگاه آزاد , آخرین تراز فرد قبولی دانشگاه آزاد در سهمیه ایثارگران 5 درصدی 96 - 97 ,

[ بازدید : 3 ]


ادامه مطلب

[ دوشنبه 4 تير 1397 ] 11:43 ] [ Heyvagroup ]

[ ]

آخرین تراز قبولی حسابداری سهمیه ایثارگران 5 درصدی دانشگاه آزاد 96

از آنجایی که معیار پذیرش دانشگاه آزاد در کلیه رشته محل ها اعم از رشته حسابداری ، تراز یا نمره کل داوطلبان است برای امتحان شانس قبولی خود در انتخاب رشته دانشگاه آزاد 97 در رشته حسابداری در سهمیه ایثارگران 5 درصدی ، صرفا اطلاع از آخرین تراز قبولی حسابداری دانشگاه آزاد در کنکور 96 کفایت می کند . بنابراین در این مقاله برای علاقه مندان به انتخاب رشته حسابداری ، آخرین تراز قبولی حسابداری دانشگاه آزاد 96 – 97 در واحد های عادی و ظرفیت مازاد خودگردان را گردآوری کرده ایم تا با مقایسه تراز خود در کارنامه کنکور 97 و تراز های زیر ، به شانس قبولی خود در رشته حسابداری پی ببرید .


برچسب ها: آخرین تراز حسابداری , آخرین تراز قبولی حسابداری , آخرین تراز قبولی حسابداری دانشگاه آزاد , آخرین تراز حسابداری 96 , آخرین تراز قبولی حسابداری 96 , آخرین تراز قبولی حسابداری دانشگاه آزاد 96 - 97 , آخرین تراز قبولی دانشگاه آزاد , آخرین تراز فرد قبولی دانشگاه آزاد در سهمیه ایثارگران 5 درصدی 96 - 97 ,

[ بازدید : 3 ]


ادامه مطلب

[ دوشنبه 4 تير 1397 ] 11:37 ] [ Heyvagroup ]

[ ]

آخرین تراز قبولی مامایی سهمیه ایثارگران 5 درصدی دانشگاه آزاد 96 - 97

از آنجایی که معیار پذیرش دانشگاه آزاد در کلیه رشته محل ها اعم از رشته مامایی ، تراز یا نمره کل داوطلبان است برای امتحان شانس قبولی خود در انتخاب رشته دانشگاه آزاد 97 در رشته مامایی در سهمیه ایثارگران 5 درصدی ، صرفا اطلاع از آخرین تراز قبولی مامایی دانشگاه آزاد در کنکور 96 کفایت می کند . بنابراین در این مقاله برای علاقه مندان به انتخاب رشته مامایی ، آخرین تراز قبولی مامایی دانشگاه آزاد 96 – 97 در واحد های عادی و ظرفیت مازاد خودگردان را گردآوری کرده ایم تا با مقایسه تراز خود در کارنامه کنکور 97 و تراز های زیر ، به شانس قبولی خود در رشته مامایی پی ببرید .


برچسب ها: آخرین تراز مامایی , آخرین تراز قبولی مامایی , آخرین تراز قبولی مامایی دانشگاه آزاد , آخرین تراز مامایی 96 , آخرین تراز قبولی مامایی 96 , آخرین تراز قبولی مامایی دانشگاه آزاد 96 - 97 , آخرین تراز قبولی دانشگاه آزاد , آخرین تراز فرد قبولی دانشگاه آزاد در سهمیه ایثارگران 5 درصدی 96 - 97 ,

[ بازدید : 3 ]


ادامه مطلب

[ دوشنبه 28 خرداد 1397 ] 15:48 ] [ Heyvagroup ]

[ ]

آخرین تراز قبولی پرستاری سهمیه ایثارگران 5 درصدی دانشگاه آزاد 96

از آنجایی که معیار پذیرش دانشگاه آزاد در کلیه رشته محل ها اعم از رشته پرستاری ، تراز یا نمره کل داوطلبان است برای امتحان شانس قبولی خود در انتخاب رشته دانشگاه آزاد 97 در رشته پرستاری در سهمیه ایثارگران 5 درصدی ، صرفا اطلاع از آخرین تراز قبولی پرستاری دانشگاه آزاد در کنکور 96 کفایت می کند . بنابراین در این مقاله برای علاقه مندان به انتخاب رشته پرستاری ، آخرین تراز قبولی پرستاری دانشگاه آزاد 96 – 97 در واحد های عادی و ظرفیت مازاد خودگردان را گردآوری کرده ایم تا با مقایسه تراز خود در کارنامه کنکور 97 و تراز های زیر ، به شانس قبولی خود در رشته پرستاری پی ببرید .


برچسب ها: آخرین تراز پرستاری , آخرین تراز قبولی پرستاری , آخرین تراز قبولی پرستاری دانشگاه آزاد , آخرین تراز پرستاری 96 , آخرین تراز قبولی پرستاری 96 , آخرین تراز قبولی پرستاری دانشگاه آزاد 96 - 97 , آخرین تراز قبولی دانشگاه آزاد , آخرین تراز فرد قبولی دانشگاه آزاد در سهمیه ایثارگران 5 درصدی 96 - 97 ,

[ بازدید : 6 ]


ادامه مطلب

[ يکشنبه 27 خرداد 1397 ] 14:26 ] [ Heyvagroup ]

[ ]

آخرین تراز قبولی علوم آزمایشگاهی دانشگاه آزاد 96

از آنجایی که معیار پذیرش دانشگاه آزاد در کلیه رشته محل ها اعم از رشته علوم آزمایشگاهی ، تراز یا نمره کل داوطلبان است برای امتحان شانس قبولی خود در انتخاب رشته دانشگاه آزاد 97 در رشته علوم آزمایشگاهی در سهمیه عادی ، صرفا اطلاع از آخرین تراز قبولی علوم آزمایشگاهی دانشگاه آزاد در کنکور 96 کفایت می کند . بنابراین در این مقاله برای علاقه مندان به انتخاب رشته علوم آزمایشگاهی ، آخرین تراز قبولی علوم آزمایشگاهی دانشگاه آزاد 96 – 97 در واحد های عادی و ظرفیت مازاد خودگردان را گردآوری کرده ایم تا با مقایسه تراز خود در کارنامه کنکور 97 و تراز های زیر ، به شانس قبولی خود در رشته علوم آزمایشگاهی پی ببرید .


برچسب ها: آخرین تراز علوم آزمایشگاهی , آخرین تراز قبولی علوم آزمایشگاهی , آخرین تراز قبولی علوم آزمایشگاهی دانشگاه آزاد , آخرین تراز علوم آزمایشگاهی 96 , آخرین تراز قبولی علوم آزمایشگاهی 96 , آخرین تراز قبولی علوم آزمایشگاهی دانشگاه آزاد 96 - 97 , آخرین تراز قبولی دانشگاه آزاد , آخرین تراز فرد قبولی دانشگاه آزاد در سهمیه ایثارگران 5 درصدی 96 - 97 ,

[ بازدید : 0 ]


ادامه مطلب

[ يکشنبه 27 خرداد 1397 ] 13:38 ] [ Heyvagroup ]

[ ]

آخرین تراز قبولی علوم آزمایشگاهی سهمیه ایثارگران 5 درصدی دانشگاه آزاد 96

از آنجایی که معیار پذیرش دانشگاه آزاد در کلیه رشته محل ها اعم از رشته علوم آزمایشگاهی ، تراز یا نمره کل داوطلبان است برای امتحان شانس قبولی خود در انتخاب رشته دانشگاه آزاد 97 در رشته علوم آزمایشگاهی در سهمیه ایثارگران 5 درصدی ، صرفا اطلاع از آخرین تراز قبولی علوم آزمایشگاهی دانشگاه آزاد در کنکور 96 کفایت می کند . بنابراین در این مقاله برای علاقه مندان به انتخاب رشته علوم آزمایشگاهی ، آخرین تراز قبولی علوم آزمایشگاهی دانشگاه آزاد 96 – 97 در واحد های عادی و ظرفیت مازاد خودگردان را گردآوری کرده ایم تا با مقایسه تراز خود در کارنامه کنکور 97 و تراز های زیر ، به شانس قبولی خود در رشته علوم آزمایشگاهی پی ببرید .


برچسب ها: آخرین تراز علوم آزمایشگاهی , آخرین تراز قبولی علوم آزمایشگاهی , آخرین تراز قبولی علوم آزمایشگاهی دانشگاه آزاد , آخرین تراز علوم آزمایشگاهی 96 , آخرین تراز قبولی علوم آزمایشگاهی 96 , آخرین تراز قبولی علوم آزمایشگاهی دانشگاه آزاد 96 - 97 , آخرین تراز قبولی دانشگاه آزاد , آخرین تراز فرد قبولی دانشگاه آزاد در سهمیه ایثارگران 5 درصدی 96 - 97 ,

[ بازدید : 0 ]


ادامه مطلب

[ يکشنبه 27 خرداد 1397 ] 12:04 ] [ Heyvagroup ]

[ ]

آخرین تراز قبولی هوشبری سهمیه ایثارگران 5 درصدی دانشگاه آزاد 96 - 97

از آنجایی که معیار پذیرش دانشگاه آزاد در کلیه رشته محل ها اعم از رشته هوشبری ، تراز یا نمره کل داوطلبان است برای امتحان شانس قبولی خود در انتخاب رشته دانشگاه آزاد 97 در رشته هوشبری در سهمیه ایثارگران 5 درصدی ، صرفا اطلاع از آخرین تراز قبولی هوشبری دانشگاه آزاد در کنکور 96 کفایت می کند . بنابراین در این مقاله برای علاقه مندان به انتخاب رشته هوشبری ، آخرین تراز قبولی هوشبری دانشگاه آزاد 96 – 97 در واحد های عادی و ظرفیت مازاد خودگردان را گردآوری کرده ایم تا با مقایسه تراز خود در کارنامه کنکور 97 و تراز های زیر ، به شانس قبولی خود در رشته هوشبری پی ببرید .


برچسب ها: آخرین تراز هوشبری , آخرین تراز قبولی هوشبری , آخرین تراز قبولی هوشبری دانشگاه آزاد , آخرین تراز هوشبری 96 , آخرین تراز قبولی هوشبری 96 , آخرین تراز قبولی هوشبری دانشگاه آزاد 96 - 97 , آخرین تراز قبولی دانشگاه آزاد , آخرین تراز فرد قبولی دانشگاه آزاد در سهمیه ایثارگران 5 درصدی 96 - 97 ,

[ بازدید : 6 ]


ادامه مطلب

[ پنجشنبه 24 خرداد 1397 ] 12:06 ] [ Heyvagroup ]

[ ]

آخرین تراز قبولی داروسازی سهمیه ایثارگران 5 درصدی دانشگاه آزاد 96


از آنجایی که معیار پذیرش دانشگاه آزاد در کلیه رشته محل ها اعم از رشته داروسازی ، تراز یا نمره کل داوطلبان است برای امتحان شانس قبولی خود در انتخاب رشته دانشگاه آزاد 97 در رشته داروسازی در سهمیه ایثارگران 5 درصدی ، صرفا اطلاع از آخرین تراز قبولی داروسازی دانشگاه آزاد در کنکور 96 کفایت می کند . بنابراین در این مقاله برای علاقه مندان به انتخاب رشته داروسازی ، آخرین تراز قبولی داروسازی دانشگاه آزاد 96 – 97 در واحد های عادی و ظرفیت مازاد خودگردان را گردآوری کرده ایم تا با مقایسه تراز خود در کارنامه کنکور 97 و تراز های زیر ، به شانس قبولی خود در رشته داروسازی پی ببرید .


برچسب ها: آخرین تراز داروسازی , آخرین تراز قبولی داروسازی , آخرین تراز قبولی داروسازی دانشگاه آزاد , آخرین تراز داروسازی 96 , آخرین تراز قبولی داروسازی 96 , آخرین تراز قبولی داروسازی دانشگاه آزاد 96 - 97 , آخرین تراز قبولی دانشگاه آزاد , آخرین تراز فرد قبولی دانشگاه آزاد در سهمیه ایثارگران 5 درصدی 96 - 97 ,

[ بازدید : 0 ]


ادامه مطلب

[ دوشنبه 21 خرداد 1397 ] 10:44 ] [ Heyvagroup ]

[ ]

آخرین تراز قبولی دندانپزشکی سهمیه ایثارگران 5 درصدی دانشگاه آزاد 96 - 97


از آنجایی که معیار پذیرش دانشگاه آزاد در کلیه رشته محل ها اعم از رشته دندانپزشکی ، تراز یا نمره کل داوطلبان است برای امتحان شانس قبولی خود در انتخاب رشته دانشگاه آزاد 97 در رشته دندانپزشکی در سهمیه ایثارگران 5 درصدی، صرفا اطلاع از آخرین تراز قبولی دندانپزشکی دانشگاه آزاد در کنکور 96 کفایت می کند . بنابراین در این مقاله برای علاقه مندان به انتخاب رشته دندانپزشکی ، آخرین تراز قبولی دندانپزشکی دانشگاه آزاد 96 – 97 در واحد های ایثارگران 5 درصدی و ظرفیت مازاد خودگردان را گردآوری کرده ایم تا با مقایسه تراز خود در کارنامه کنکور 97 و تراز های زیر ، به شانس قبولی خود در رشته دندانپزشکی پی ببرید .


برچسب ها: آخرین تراز دندانپزشکی , آخرین تراز قبولی دندانپزشکی , آخرین تراز قبولی دندانپزشکی دانشگاه آزاد , آخرین تراز دندانپزشکی 96 , آخرین تراز قبولی دندانپزشکی 96 , آخرین تراز قبولی دندانپزشکی دانشگاه آزاد 96 - 97 , آخرین تراز قبولی دانشگاه آزاد , آخرین تراز فرد قبولی دانشگاه آزاد در سهمیه ایثارگران 5 درصدی 96 - 97 ,

[ بازدید : 1 ]


ادامه مطلب

[ يکشنبه 20 خرداد 1397 ] 10:14 ] [ Heyvagroup ]

[ ]

آخرین تراز قبولی پزشکی سهمیه ایثارگران 5 درصدی دانشگاه آزاد 96 - 97


از آنجایی که معیار پذیرش دانشگاه آزاد در کلیه رشته محل ها اعم از رشته پزشکی ، تراز یا نمره کل داوطلبان است برای امتحان شانس قبولی خود در انتخاب رشته دانشگاه آزاد 97 در رشته پزشکی در سهمیه ایثارگران 5 درصدی ، صرفا اطلاع از آخرین تراز قبولی پزشکی دانشگاه آزاد در کنکور 96 کفایت می کند . بنابراین در این مقاله برای علاقه مندان به انتخاب رشته پزشکی ، آخرین تراز قبولی پزشکی دانشگاه آزاد 96 – 97 در واحد هایسهمیه ایثارگران 5 درصدی و ظرفیت مازاد خودگردان را گردآوری کرده ایم تا با مقایسه تراز خود در کارنامه کنکور 97 و تراز های زیر ، به شانس قبولی خود در رشته پزشکی پی ببرید .


برچسب ها: آخرین تراز پزشکی , آخرین تراز قبولی پزشکی , آخرین تراز قبولی پزشکی دانشگاه آزاد , آخرین تراز پزشکی 96 , آخرین تراز قبولی پزشکی 96 , آخرین تراز قبولی پزشکی دانشگاه آزاد 96- 97 , آخرین تراز قبولی دانشگاه آزاد , آخرین تراز فرد قبولی دانشگاه آزاد در سهمیه ایثارگران 5 درصدی 96 - 97 ,

[ بازدید : 2 ]


ادامه مطلب

[ شنبه 19 خرداد 1397 ] 14:34 ] [ Heyvagroup ]

[ ]

سایت تفریحی خبری خشکشویی آنلاین طلاق توافقی دوربین مداربسته نمایندگی تعمیرات سونی طراحی سایت شرکتی
خشکشویی آنلاین بستن تبلیغات [x]