آخرین تراز قبولی مهندسی صنایع دانشگاه آزاد 96

از آنجایی که معیار پذیرش دانشگاه آزاد در کلیه رشته محل ها اعم از رشته مهندسی صنایع ، تراز یا نمره کل داوطلبان است برای امتحان شانس قبولی خود در انتخاب رشته دانشگاه آزاد 97 در رشته مهندسی صنایع در سهمیه عادی ، صرفا اطلاع از آخرین تراز قبولی مهندسی صنایع دانشگاه آزاد در کنکور 96 کفایت می کند . بنابراین در این مقاله برای علاقه مندان به انتخاب رشته مهندسی صنایع ، آخرین تراز قبولی مهندسی صنایع دانشگاه آزاد 96 – 97 در واحد های عادی و ظرفیت مازاد خودگردان را گردآوری کرده ایم تا با مقایسه تراز خود در کارنامه کنکور 97 و تراز های زیر ، به شانس قبولی خود در رشته مهندسی صنایع پی ببرید .


برچسب ها: آخرین تراز مهندسی صنایع , آخرین تراز قبولی مهندسی صنایع , آخرین تراز قبولی مهندسی صنایع دانشگاه آزاد , آخرین تراز مهندسی صنایع 96 , آخرین تراز قبولی مهندسی صنایع 96 , آخرین تراز قبولی مهندسی صنایع دانشگاه آزاد 96 - 97 , آخرین تراز قبولی دانشگاه آزاد , آخرین تراز فرد قبولی دانشگاه آزاد در سهمیه عادی 96 - 97 ,

[ بازدید : 1 ]


ادامه مطلب

[ سه شنبه 5 تير 1397 ] 11:23 ] [ Heyvagroup ]

[ ]

آخرین تراز قبولی مهندسی پزشکی دانشگاه آزاد 96

از آنجایی که معیار پذیرش دانشگاه آزاد در کلیه رشته محل ها اعم از رشته مهندسی پزشکی ، تراز یا نمره کل داوطلبان است برای امتحان شانس قبولی خود در انتخاب رشته دانشگاه آزاد 97 در رشته مهندسی پزشکی در سهمیه عادی ، صرفا اطلاع از آخرین تراز قبولی مهندسی پزشکی دانشگاه آزاد در کنکور 96 کفایت می کند . بنابراین در این مقاله برای علاقه مندان به انتخاب رشته مهندسی پزشکی ، آخرین تراز قبولی مهندسی پزشکی دانشگاه آزاد 96 – 97 در واحد های عادی و ظرفیت مازاد خودگردان را گردآوری کرده ایم تا با مقایسه تراز خود در کارنامه کنکور 97 و تراز های زیر ، به شانس قبولی خود در رشته مهندسی پزشکی پی ببرید .


برچسب ها: آخرین تراز مهندسی پزشکی , آخرین تراز قبولی مهندسی پزشکی , آخرین تراز قبولی مهندسی پزشکی دانشگاه آزاد , آخرین تراز مهندسی پزشکی 96 , آخرین تراز قبولی مهندسی پزشکی 96 , آخرین تراز قبولی مهندسی پزشکی دانشگاه آزاد 96 - 97 , آخرین تراز قبولی دانشگاه آزاد , آخرین تراز فرد قبولی دانشگاه آزاد در سهمیه عادی 96 - 97 ,

[ بازدید : 1 ]


ادامه مطلب

[ سه شنبه 5 تير 1397 ] 11:15 ] [ Heyvagroup ]

[ ]

آخرین تراز قبولی مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد 96

از آنجایی که معیار پذیرش دانشگاه آزاد در کلیه رشته محل ها اعم از رشته مهندسی مکانیک ، تراز یا نمره کل داوطلبان است برای امتحان شانس قبولی خود در انتخاب رشته دانشگاه آزاد 97 در رشته مهندسی مکانیک در سهمیه عادی ، صرفا اطلاع از آخرین تراز قبولی مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد در کنکور 96 کفایت می کند . بنابراین در این مقاله برای علاقه مندان به انتخاب رشته مهندسی مکانیک ، آخرین تراز قبولی مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد 96 – 97 در واحد های عادی و ظرفیت مازاد خودگردان را گردآوری کرده ایم تا با مقایسه تراز خود در کارنامه کنکور 97 و تراز های زیر ، به شانس قبولی خود در رشته مهندسی مکانیک پی ببرید .


برچسب ها: آخرین تراز مهندسی مکانیک , آخرین تراز قبولی مهندسی مکانیک , آخرین تراز قبولی مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد , آخرین تراز مهندسی مکانیک 96 , آخرین تراز قبولی مهندسی مکانیک 96 , آخرین تراز قبولی مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد 96 - 97 , آخرین تراز قبولی دانشگاه آزاد , آخرین تراز فرد قبولی دانشگاه آزاد در سهمیه عادی 96 - 97 ,

[ بازدید : 0 ]


ادامه مطلب

[ سه شنبه 5 تير 1397 ] 10:56 ] [ Heyvagroup ]

[ ]

آخرین تراز قبولی مهندسی شیمی دانشگاه آزاد 96

از آنجایی که معیار پذیرش دانشگاه آزاد در کلیه رشته محل ها اعم از رشته مهندسی شیمی ، تراز یا نمره کل داوطلبان است برای امتحان شانس قبولی خود در انتخاب رشته دانشگاه آزاد 97 در رشته مهندسی شیمی در سهمیه عادی ، صرفا اطلاع از آخرین تراز قبولی مهندسی شیمی دانشگاه آزاد در کنکور 96 کفایت می کند . بنابراین در این مقاله برای علاقه مندان به انتخاب رشته مهندسی شیمی ، آخرین تراز قبولی مهندسی شیمی دانشگاه آزاد 96 – 97 در واحد های عادی و ظرفیت مازاد خودگردان را گردآوری کرده ایم تا با مقایسه تراز خود در کارنامه کنکور 97 و تراز های زیر ، به شانس قبولی خود در رشته مهندسی شیمی پی ببرید .


برچسب ها: آخرین تراز مهندسی شیمی , آخرین تراز قبولی مهندسی شیمی , آخرین تراز قبولی مهندسی شیمی دانشگاه آزاد , آخرین تراز مهندسی شیمی 96 , آخرین تراز قبولی مهندسی شیمی 96 , آخرین تراز قبولی مهندسی شیمی دانشگاه آزاد 96 - 97 , آخرین تراز قبولی دانشگاه آزاد , آخرین تراز فرد قبولی دانشگاه آزاد در سهمیه عادی 96 - 97 ,

[ بازدید : 0 ]


ادامه مطلب

[ سه شنبه 5 تير 1397 ] 10:50 ] [ Heyvagroup ]

[ ]

آخرین تراز قبولی مهندسی رباتیک دانشگاه آزاد 96

از آنجایی که معیار پذیرش دانشگاه آزاد در کلیه رشته محل ها اعم از رشته مهندسی رباتیک ، تراز یا نمره کل داوطلبان است برای امتحان شانس قبولی خود در انتخاب رشته دانشگاه آزاد 97 در رشته مهندسی رباتیک در سهمیه عادی ، صرفا اطلاع از آخرین تراز قبولی مهندسی رباتیک دانشگاه آزاد در کنکور 96 کفایت می کند . بنابراین در این مقاله برای علاقه مندان به انتخاب رشته مهندسی رباتیک ، آخرین تراز قبولی مهندسی رباتیک دانشگاه آزاد 96 – 97 در واحد های عادی و ظرفیت مازاد خودگردان را گردآوری کرده ایم تا با مقایسه تراز خود در کارنامه کنکور 97 و تراز های زیر ، به شانس قبولی خود در رشته مهندسی رباتیک پی ببرید .


برچسب ها: آخرین تراز مهندسی رباتیک , آخرین تراز قبولی مهندسی رباتیک , آخرین تراز قبولی مهندسی رباتیک دانشگاه آزاد , آخرین تراز مهندسی رباتیک 96 , آخرین تراز قبولی مهندسی رباتیک 96 , آخرین تراز قبولی مهندسی رباتیک دانشگاه آزاد 96 - 97 , آخرین تراز قبولی دانشگاه آزاد , آخرین تراز فرد قبولی دانشگاه آزاد در سهمیه عادی 96 - 97 ,

[ بازدید : 1 ]


ادامه مطلب

[ سه شنبه 5 تير 1397 ] 10:45 ] [ Heyvagroup ]

[ ]

آخرین تراز قبولی مهندسی نقشه برداری دانشگاه آزاد 96

از آنجایی که معیار پذیرش دانشگاه آزاد در کلیه رشته محل ها اعم از رشته مهندسی نقشه برداری ، تراز یا نمره کل داوطلبان است برای امتحان شانس قبولی خود در انتخاب رشته دانشگاه آزاد 97 در رشته مهندسی نقشه برداری در سهمیه عادی ، صرفا اطلاع از آخرین تراز قبولی مهندسی نقشه برداری دانشگاه آزاد در کنکور 96 کفایت می کند . بنابراین در این مقاله برای علاقه مندان به انتخاب رشته مهندسی نقشه برداری ، آخرین تراز قبولی مهندسی نقشه برداری دانشگاه آزاد 96 – 97 در واحد های عادی و ظرفیت مازاد خودگردان را گردآوری کرده ایم تا با مقایسه تراز خود در کارنامه کنکور 97 و تراز های زیر ، به شانس قبولی خود در رشته مهندسی نقشه برداری پی ببرید .


برچسب ها: آخرین تراز مهندسی نقشه برداری , آخرین تراز قبولی مهندسی نقشه برداری , آخرین تراز قبولی مهندسی نقشه برداری دانشگاه آزاد , آخرین تراز مهندسی نقشه برداری 96 , آخرین تراز قبولی مهندسی نقشه برداری 96 , آخرین تراز قبولی مهندسی نقشه برداری دانشگاه آزاد 96 - 97 , آخرین تراز قبولی دانشگاه آزاد , آخرین تراز فرد قبولی دانشگاه آزاد در سهمیه عادی 96 - 97 ,

[ بازدید : 0 ]


ادامه مطلب

[ سه شنبه 5 تير 1397 ] 10:34 ] [ Heyvagroup ]

[ ]

آخرین تراز قبولی مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد 96

از آنجایی که معیار پذیرش دانشگاه آزاد در کلیه رشته محل ها اعم از رشته مهندسی کامپیوتر ، تراز یا نمره کل داوطلبان است برای امتحان شانس قبولی خود در انتخاب رشته دانشگاه آزاد 97 در رشته مهندسی کامپیوتر در سهمیه عادی ، صرفا اطلاع از آخرین تراز قبولی مهندسی کامپیوتر  دانشگاه آزاد در کنکور 96 کفایت می کند . بنابراین در این مقاله برای علاقه مندان به انتخاب رشته مهندسی کامپیوتر ، آخرین تراز قبولی مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد 96 – 97 در واحد های عادی و ظرفیت مازاد خودگردان را گردآوری کرده ایم تا با مقایسه تراز خود در کارنامه کنکور 97 و تراز های زیر ، به شانس قبولی خود در رشته مهندسی کامپیوتر پی ببرید .


برچسب ها: آخرین تراز مهندسی کامپیوتر , آخرین تراز قبولی مهندسی کامپیوتر , آخرین تراز قبولی مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد , آخرین تراز مهندسی کامپیوتر 96 , آخرین تراز قبولی مهندسی کامپیوتر 96 , آخرین تراز قبولی مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد 96 - 97 , آخرین تراز قبولی دانشگاه آزاد , آخرین تراز فرد قبولی دانشگاه آزاد در سهمیه عادی 96 - 97 ,

[ بازدید : 1 ]


ادامه مطلب

[ دوشنبه 4 تير 1397 ] 12:08 ] [ Heyvagroup ]

[ ]

آخرین تراز قبولی مهندسی برق دانشگاه آزاد 96

از آنجایی که معیار پذیرش دانشگاه آزاد در کلیه رشته محل ها اعم از رشته مهندسی برق ، تراز یا نمره کل داوطلبان است برای امتحان شانس قبولی خود در انتخاب رشته دانشگاه آزاد 97 در رشته مهندسی برق در سهمیه عادی ، صرفا اطلاع از آخرین تراز قبولی مهندسی برق دانشگاه آزاد در کنکور 96 کفایت می کند . بنابراین در این مقاله برای علاقه مندان به انتخاب رشته مهندسی برق ، آخرین تراز قبولی مهندسی برق دانشگاه آزاد 96 – 97 در واحد های عادی و ظرفیت مازاد خودگردان را گردآوری کرده ایم تا با مقایسه تراز خود در کارنامه کنکور 97 و تراز های زیر ، به شانس قبولی خود در رشته مهندسی برق پی ببرید .


برچسب ها: آخرین تراز مهندسی برق , آخرین تراز قبولی مهندسی برق , آخرین تراز قبولی مهندسی برق دانشگاه آزاد , آخرین تراز مهندسی برق 96 , آخرین تراز قبولی مهندسی برق 96 , آخرین تراز قبولی مهندسی برق دانشگاه آزاد 96 - 97 , آخرین تراز قبولی دانشگاه آزاد , آخرین تراز فرد قبولی دانشگاه آزاد در سهمیه عادی 96 - 97 ,

[ بازدید : 1 ]


ادامه مطلب

[ دوشنبه 4 تير 1397 ] 11:59 ] [ Heyvagroup ]

[ ]

آخرین تراز قبولی مهندسی معماری دانشگاه آزاد 96


از آنجایی که معیار پذیرش دانشگاه آزاد در کلیه رشته محل ها اعم از رشته مهندسی معماری ، تراز یا نمره کل داوطلبان است برای امتحان شانس قبولی خود در انتخاب رشته دانشگاه آزاد 97 در رشته مهندسی معماری در سهمیه عادی ، صرفا اطلاع از آخرین تراز قبولی مهندسی معماری دانشگاه آزاد در کنکور 96 کفایت می کند . بنابراین در این مقاله برای علاقه مندان به انتخاب رشته مهندسی معماری ، آخرین تراز قبولی مهندسی معماری دانشگاه آزاد 96 – 97 در واحد های عادی و ظرفیت مازاد خودگردان را گردآوری کرده ایم تا با مقایسه تراز خود در کارنامه کنکور 97 و تراز های زیر ، به شانس قبولی خود در رشته مهندسی معماری پی ببرید .


برچسب ها: آخرین تراز مهندسی معماری , آخرین تراز قبولی مهندسی معماری , آخرین تراز قبولی مهندسی معماری دانشگاه آزاد , آخرین تراز مهندسی معماری 96 , آخرین تراز قبولی مهندسی معماری 96 , آخرین تراز قبولی مهندسی معماری دانشگاه آزاد 96 - 97 , آخرین تراز قبولی دانشگاه آزاد , آخرین تراز فرد قبولی دانشگاه آزاد در سهمیه عادی 96 - 97 ,

[ بازدید : 3 ]


ادامه مطلب

[ دوشنبه 4 تير 1397 ] 11:54 ] [ Heyvagroup ]

[ ]

آخرین تراز قبولی مهندسی عمران دانشگاه آزاد 96

از آنجایی که معیار پذیرش دانشگاه آزاد در کلیه رشته محل ها اعم از رشته مهندسی عمران ، تراز یا نمره کل داوطلبان است برای امتحان شانس قبولی خود در انتخاب رشته دانشگاه آزاد 97 در رشته مهندسی عمران در سهمیه عادی ، صرفا اطلاع از آخرین تراز قبولی مهندسی عمران دانشگاه آزاد در کنکور 96 کفایت می کند . بنابراین در این مقاله برای علاقه مندان به انتخاب رشته مهندسی عمران ، آخرین تراز قبولی مهندسی عمران دانشگاه آزاد 96 – 97 در واحد های عادی و ظرفیت مازاد خودگردان را گردآوری کرده ایم تا با مقایسه تراز خود در کارنامه کنکور 97 و تراز های زیر ، به شانس قبولی خود در رشته مهندسی عمران پی ببرید .


برچسب ها: آخرین تراز مهندسی عمران , آخرین تراز قبولی مهندسی عمران , آخرین تراز قبولی مهندسی عمران دانشگاه آزاد , آخرین تراز مهندسی عمران 96 , آخرین تراز قبولی مهندسی عمران 96 , آخرین تراز قبولی مهندسی عمران دانشگاه آزاد 96 - 97 , آخرین تراز قبولی دانشگاه آزاد , آخرین تراز فرد قبولی دانشگاه آزاد در سهمیه عادی 96 - 97 ,

[ بازدید : 3 ]


ادامه مطلب

[ دوشنبه 4 تير 1397 ] 11:49 ] [ Heyvagroup ]

[ ]

سایت تفریحی خبری خشکشویی آنلاین طلاق توافقی دوربین مداربسته نمایندگی تعمیرات سونی طراحی سایت شرکتی
خشکشویی آنلاین بستن تبلیغات [x]