آخرین تراز قبولی مهندسی بهداشت محیط دانشگاه آزاد 96

از آنجایی که معیار پذیرش دانشگاه آزاد در کلیه رشته محل ها اعم از رشته مهندسی بهداشت محیط ، تراز یا نمره کل داوطلبان است برای امتحان شانس قبولی خود در انتخاب رشته دانشگاه آزاد 97 در رشته مهندسی بهداشت محیط در سهمیه عادی ، صرفا اطلاع از آخرین تراز قبولی مهندسی بهداشت محیط دانشگاه آزاد در کنکور 96 کفایت می کند . بنابراین در این مقاله برای علاقه مندان به انتخاب رشته مهندسی بهداشت محیط ، آخرین تراز قبولی مهندسی بهداشت محیط دانشگاه آزاد 96 – 97 در واحد های عادی و ظرفیت مازاد خودگردان را گردآوری کرده ایم تا با مقایسه تراز خود در کارنامه کنکور 97 و تراز های زیر ، به شانس قبولی خود در رشته مهندسی بهداشت محیط پی ببرید .


برچسب ها: آخرین تراز مهندسی بهداشت محیط , آخرین تراز قبولی مهندسی بهداشت محیط , آخرین تراز قبولی مهندسی بهداشت محیط دانشگاه آزاد , آخرین تراز مهندسی بهداشت محیط 96 , آخرین تراز قبولی مهندسی بهداشت محیط 96 , آخرین تراز قبولی مهندسی بهداشت محیط دانشگاه آزاد 96 - 97 , آخرین تراز قبولی دانشگاه آزاد , آخرین تراز فرد قبولی دانشگاه آزاد در سهمیه عادی 96 - 97 ,

[ بازدید : 0 ]


ادامه مطلب

[ سه شنبه 29 خرداد 1397 ] 13:54 ] [ Heyvagroup ]

[ ]

آخرین تراز قبولی مهندسی بهداشت حرفه ای سهمیه ایثارگران 25 درصدی دانشگاه آزاد 96

از آنجایی که معیار پذیرش دانشگاه آزاد در کلیه رشته محل ها اعم از رشته مهندسی بهداشت حرفه ای ، تراز یا نمره کل داوطلبان است برای امتحان شانس قبولی خود در انتخاب رشته دانشگاه آزاد 97 در رشته مهندسی بهداشت حرفه ای در سهمیه ایثارگران 25 درصدی ، صرفا اطلاع از آخرین تراز قبولی مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه آزاد در کنکور 96 کفایت می کند . بنابراین در این مقاله برای علاقه مندان به انتخاب رشته مهندسی بهداشت حرفه ای ، آخرین تراز قبولی مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه آزاد 96 – 97 در واحد های عادی و ظرفیت مازاد خودگردان را گردآوری کرده ایم تا با مقایسه تراز خود در کارنامه کنکور 97 و تراز های زیر ، به شانس قبولی خود در رشته مهندسی بهداشت حرفه ای پی ببرید .


برچسب ها: آخرین تراز مهندسی بهداشت حرفه ای , آخرین تراز قبولی مهندسی بهداشت حرفه ای , آخرین تراز قبولی مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه آزاد , آخرین تراز مهندسی بهداشت حرفه ای 96 , آخرین تراز قبولی مهندسی بهداشت حرفه ای 96 , آخرین تراز قبولی مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه آزاد 96 - 97 , آخرین تراز قبولی دانشگاه آزاد , آخرین تراز فرد قبولی دانشگاه آزاد در سهمیه ایثارگران 25 درصدی 96 - 97 ,

[ بازدید : 0 ]


ادامه مطلب

[ سه شنبه 29 خرداد 1397 ] 13:20 ] [ Heyvagroup ]

[ ]

آخرین تراز قبولی مهندسی بهداشت محیط سهمیه ایثارگران 25 درصدی دانشگاه آزاد 96

از آنجایی که معیار پذیرش دانشگاه آزاد در کلیه رشته محل ها اعم از رشته مهندسی بهداشت محیط ، تراز یا نمره کل داوطلبان است برای امتحان شانس قبولی خود در انتخاب رشته دانشگاه آزاد 97 در رشته مهندسی بهداشت محیط  در سهمیه ایثارگران 25 درصدی ، صرفا اطلاع از آخرین تراز قبولی مهندسی بهداشت محیط دانشگاه آزاد در کنکور 96 کفایت می کند . بنابراین در این مقاله برای علاقه مندان به انتخاب رشته مهندسی بهداشت محیط ، آخرین تراز قبولی مهندسی بهداشت محیط دانشگاه آزاد 96 – 97 در واحد های عادی و ظرفیت مازاد خودگردان را گردآوری کرده ایم تا با مقایسه تراز خود در کارنامه کنکور 97 و تراز های زیر ، به شانس قبولی خود در رشته مهندسی بهداشت محیط پی ببرید .


برچسب ها: آخرین تراز مهندسی بهداشت محیط , آخرین تراز قبولی مهندسی بهداشت محیط , آخرین تراز قبولی مهندسی بهداشت محیط دانشگاه آزاد , آخرین تراز مهندسی بهداشت محیط 96 , آخرین تراز قبولی مهندسی بهداشت محیط 96 , آخرین تراز قبولی مهندسی بهداشت محیط دانشگاه آزاد 96 - 97 , آخرین تراز قبولی دانشگاه آزاد , آخرین تراز فرد قبولی دانشگاه آزاد در سهمیه ایثارگران 25 درصدی 96 - 97 ,

[ بازدید : 0 ]


ادامه مطلب

[ سه شنبه 29 خرداد 1397 ] 11:23 ] [ Heyvagroup ]

[ ]

آخرین تراز قبولی مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه آزاد 96

از آنجایی که معیار پذیرش دانشگاه آزاد در کلیه رشته محل ها اعم از رشته مهندسی بهداشت حرفه ای ، تراز یا نمره کل داوطلبان است برای امتحان شانس قبولی خود در انتخاب رشته دانشگاه آزاد 97 در رشته مهندسی بهداشت حرفه ای در سهمیه عادی ، صرفا اطلاع از آخرین تراز قبولی مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه آزاد در کنکور 96 کفایت می کند . بنابراین در این مقاله برای علاقه مندان به انتخاب رشته مهندسی بهداشت حرفه ای ، آخرین تراز قبولی مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه آزاد 96 – 97 در واحد های عادی و ظرفیت مازاد خودگردان را گردآوری کرده ایم تا با مقایسه تراز خود در کارنامه کنکور 97 و تراز های زیر ، به شانس قبولی خود در رشته مهندسی بهداشت حرفه ای پی ببرید .


برچسب ها: آخرین تراز مهندسی بهداشت حرفه ای , آخرین تراز قبولی مهندسی بهداشت حرفه ای , آخرین تراز قبولی مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه آزاد , آخرین تراز مهندسی بهداشت حرفه ای 96 , آخرین تراز قبولی مهندسی بهداشت حرفه ای 96 , آخرین تراز قبولی مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه آزاد 96- 97 , آخرین تراز قبولی دانشگاه آزاد , آخرین تراز فرد قبولی دانشگاه آزاد در سهمیه عادی 96 - 97 ,

[ بازدید : 0 ]


ادامه مطلب

[ سه شنبه 29 خرداد 1397 ] 11:09 ] [ Heyvagroup ]

[ ]

آخرین تراز قبولی مامایی سهمیه ایثارگران 5 درصدی دانشگاه آزاد 96 - 97

از آنجایی که معیار پذیرش دانشگاه آزاد در کلیه رشته محل ها اعم از رشته مامایی ، تراز یا نمره کل داوطلبان است برای امتحان شانس قبولی خود در انتخاب رشته دانشگاه آزاد 97 در رشته مامایی در سهمیه ایثارگران 5 درصدی ، صرفا اطلاع از آخرین تراز قبولی مامایی دانشگاه آزاد در کنکور 96 کفایت می کند . بنابراین در این مقاله برای علاقه مندان به انتخاب رشته مامایی ، آخرین تراز قبولی مامایی دانشگاه آزاد 96 – 97 در واحد های عادی و ظرفیت مازاد خودگردان را گردآوری کرده ایم تا با مقایسه تراز خود در کارنامه کنکور 97 و تراز های زیر ، به شانس قبولی خود در رشته مامایی پی ببرید .


برچسب ها: آخرین تراز مامایی , آخرین تراز قبولی مامایی , آخرین تراز قبولی مامایی دانشگاه آزاد , آخرین تراز مامایی 96 , آخرین تراز قبولی مامایی 96 , آخرین تراز قبولی مامایی دانشگاه آزاد 96 - 97 , آخرین تراز قبولی دانشگاه آزاد , آخرین تراز فرد قبولی دانشگاه آزاد در سهمیه ایثارگران 5 درصدی 96 - 97 ,

[ بازدید : 2 ]


ادامه مطلب

[ دوشنبه 28 خرداد 1397 ] 15:48 ] [ Heyvagroup ]

[ ]

آخرین تراز قبولی علوم تغذیه سهمیه ایثارگران 25 درصدی دانشگاه آزاد 96 - 97


از آنجایی که معیار پذیرش دانشگاه آزاد در کلیه رشته محل ها اعم از رشته علوم تغذیه ، تراز یا نمره کل داوطلبان است برای امتحان شانس قبولی خود در انتخاب رشته دانشگاه آزاد 97 در رشته علوم تغذیه در سهمیه ایثارگران 25 درصدی ، صرفا اطلاع از آخرین تراز قبولی علوم تغذیه دانشگاه آزاد در کنکور 96 کفایت می کند . بنابراین در این مقاله برای علاقه مندان به انتخاب رشته علوم تغذیه ، آخرین تراز قبولی علوم تغذیه دانشگاه آزاد 96 – 97 در واحد های عادی و ظرفیت مازاد خودگردان را گردآوری کرده ایم تا با مقایسه تراز خود در کارنامه کنکور 97 و تراز های زیر ، به شانس قبولی خود در رشته علوم تغذیه پی ببرید .


برچسب ها: آخرین تراز علوم تغذیه , آخرین تراز قبولی علوم تغذیه , آخرین تراز قبولی علوم تغذیه دانشگاه آزاد , آخرین تراز علوم تغذیه 96 , آخرین تراز قبولی علوم تغذیه 96 , آخرین تراز قبولی علوم تغذیه دانشگاه آزاد 96 - 97 , آخرین تراز قبولی دانشگاه آزاد , آخرین تراز فرد قبولی دانشگاه آزاد در سهمیه ایثارگران 25 درصدی 96 - 97 ,

[ بازدید : 1 ]


ادامه مطلب

[ دوشنبه 28 خرداد 1397 ] 15:37 ] [ Heyvagroup ]

[ ]

آخرین تراز قبولی مامایی دانشگاه آزاد 96

از آنجایی که معیار پذیرش دانشگاه آزاد در کلیه رشته محل ها اعم از رشته مامایی ، تراز یا نمره کل داوطلبان است برای امتحان شانس قبولی خود در انتخاب رشته دانشگاه آزاد 97 در رشته مامایی در سهمیه عادی ، صرفا اطلاع از آخرین تراز قبولی مامایی دانشگاه آزاد در کنکور 96 کفایت می کند . بنابراین در این مقاله برای علاقه مندان به انتخاب رشته مامایی ، آخرین تراز قبولی مامایی دانشگاه آزاد 96 – 97 در واحد های عادی و ظرفیت مازاد خودگردان را گردآوری کرده ایم تا با مقایسه تراز خود در کارنامه کنکور 97 و تراز های زیر ، به شانس قبولی خود در رشته مامایی پی ببرید .


برچسب ها: آخرین تراز مامایی , آخرین تراز قبولی مامایی , آخرین تراز قبولی مامایی دانشگاه آزاد , آخرین تراز مامایی 96 , آخرین تراز قبولی مامایی 96 , آخرین تراز قبولی مامایی دانشگاه آزاد 96 - 97 , آخرین تراز قبولی دانشگاه آزاد , آخرین تراز فرد قبولی دانشگاه آزاد در سهمیه عادی 96 - 97 ,

[ بازدید : 0 ]


ادامه مطلب

[ دوشنبه 28 خرداد 1397 ] 13:28 ] [ Heyvagroup ]

[ ]

آخرین تراز قبولی هوشبری سهمیه بسیج فعال دانشگاه آزاد 96

از آنجایی که معیار پذیرش دانشگاه آزاد در کلیه رشته محل ها اعم از رشته هوشبری ، تراز یا نمره کل داوطلبان است برای امتحان شانس قبولی خود در انتخاب رشته دانشگاه آزاد 97 در رشته هوشبری در سهمیه بسیج فعال ، صرفا اطلاع از آخرین تراز قبولی هوشبری دانشگاه آزاد در کنکور 96 کفایت می کند . بنابراین در این مقاله برای علاقه مندان به انتخاب رشته هوشبری ، آخرین تراز قبولی هوشبری دانشگاه آزاد 96 – 97 در واحد های عادی و ظرفیت مازاد خودگردان را گردآوری کرده ایم تا با مقایسه تراز خود در کارنامه کنکور 97 و تراز های زیر ، به شانس قبولی خود در رشته هوشبری پی ببرید .


برچسب ها: آخرین تراز هوشبری , آخرین تراز قبولی هوشبری , آخرین تراز قبولی هوشبری دانشگاه آزاد , آخرین تراز هوشبری 96 , آخرین تراز قبولی هوشبری 96 , آخرین تراز قبولی هوشبری دانشگاه آزاد 96 - 97 , آخرین تراز قبولی دانشگاه آزاد , آخرین تراز فرد قبولی دانشگاه آزاد در سهمیه بسیج فعال 96 - 97 ,

[ بازدید : 1 ]


ادامه مطلب

[ دوشنبه 28 خرداد 1397 ] 13:09 ] [ Heyvagroup ]

[ ]

آخرین تراز قبولی مامایی سهمیه بسیج فعال دانشگاه آزاد 96

از آنجایی که معیار پذیرش دانشگاه آزاد در کلیه رشته محل ها اعم از رشته مامایی ، تراز یا نمره کل داوطلبان است برای امتحان شانس قبولی خود در انتخاب رشته دانشگاه آزاد 97 در رشته مامایی در سهمیه بسیج فعال ، صرفا اطلاع از آخرین تراز قبولی مامایی دانشگاه آزاد در کنکور 96 کفایت می کند . بنابراین در این مقاله برای علاقه مندان به انتخاب رشته مامایی ، آخرین تراز قبولی مامایی دانشگاه آزاد 96 – 97 در واحد های عادی و ظرفیت مازاد خودگردان را گردآوری کرده ایم تا با مقایسه تراز خود در کارنامه کنکور 97 و تراز های زیر ، به شانس قبولی خود در رشته مامایی  پی ببرید .


برچسب ها: آخرین تراز مامایی , آخرین تراز قبولی مامایی , آخرین تراز قبولی مامایی دانشگاه آزاد , آخرین تراز مامایی 96 , آخرین تراز قبولی مامایی 96 , آخرین تراز قبولی مامایی دانشگاه آزاد 96 - 97 , آخرین تراز قبولی دانشگاه آزاد , آخرین تراز فرد قبولی دانشگاه آزاد در سهمیه بسیج فعال 96 - 97 ,

[ بازدید : 0 ]


ادامه مطلب

[ دوشنبه 28 خرداد 1397 ] 13:01 ] [ Heyvagroup ]

[ ]

آخرین تراز قبولی مامایی سهمیه ایثارگران 25 درصدی دانشگاه آزاد 96

از آنجایی که معیار پذیرش دانشگاه آزاد در کلیه رشته محل ها اعم از رشته مامایی ، تراز یا نمره کل داوطلبان است برای امتحان شانس قبولی خود در انتخاب رشته دانشگاه آزاد 97 در رشته مامایی در سهمیه ایثارگران 25 درصدی ، صرفا اطلاع از آخرین تراز قبولی مامایی دانشگاه آزاد در کنکور 96 کفایت می کند . بنابراین در این مقاله برای علاقه مندان به انتخاب رشته مامایی ، آخرین تراز قبولی مامایی دانشگاه آزاد 96 – 97 در واحد های عادی و ظرفیت مازاد خودگردان را گردآوری کرده ایم تا با مقایسه تراز خود در کارنامه کنکور 97 و تراز های زیر ، به شانس قبولی خود در رشته مامایی پی ببرید .


برچسب ها: آخرین تراز مامایی , آخرین تراز قبولی مامایی , آخرین تراز قبولی مامایی دانشگاه آزاد , آخرین تراز مامایی 96 , آخرین تراز قبولی مامایی 96 , آخرین تراز قبولی مامایی دانشگاه آزاد 96 - 97 , آخرین تراز قبولی دانشگاه آزاد , آخرین تراز فرد قبولی دانشگاه آزاد در سهمیه ایثارگران 25 درصدی 96 - 97 ,

[ بازدید : 1 ]


ادامه مطلب

[ دوشنبه 28 خرداد 1397 ] 12:54 ] [ Heyvagroup ]

[ ]

ساخت وبلاگ جهت نمایش بک لینک و بنر شما در 10 هزار وبلاگ آرام بلاگ با قیمت مناسب از طریق تلگرام در تماس باشید 09397907133
بستن تبلیغات [x]